ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ขอเชิญนักศึกษาร่วมการแข่งขัน SCT E-SPORT ROV CHAMPION OF SCT LEAGUE ครั้งที่3 ขอเชิญนักศึกษาร่วมการแข่งขัน SCT E-SPORT ROV CHAMPION OF SCT LEAGUE ครั้งที่3 [อ่าน : 3 ครั้ง]
  • ขอเชิญ ร่วมทำบุญสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ขอเชิญ ร่วมทำบุญสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง[อ่าน : 6 ครั้ง]
  • ขอเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะวิชาชีพนักบัญชีและความสามารถปรับตัวรับโลกการทำงานร... ขอเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะวิชาชีพนักบัญชีและความสามารถปรับตัวรับโลกการทำงานร่วมกับ Artificial intelligence (AI)[อ่าน : 156 ครั้ง]
  • ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต" ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต"[อ่าน : 16 ครั้ง]
สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมได้โดยตรง [อ่าน : 340 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานต...

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และประเมินผลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะ [อ่าน : 3 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 7 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์...

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 [อ่าน : 30 ครั้ง]

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้...

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)” [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลว...

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมอบทุนเพ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต

ทำบุญร้อยรักสานสายใยมุทิตาจิต [อ่าน : 81 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ จังหวัดตราด [อ่าน : 48 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/ระดับหน่วยงานสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 34 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชอง...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอา ไม้พื้นถิ่นจันทบุรี [อ่าน : 33 ครั้ง]

การแสดงพื้นบ้าน "รำกะลา" ของหมู่บ้านหนองบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 14 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งา...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 [อ่าน : 265 ครั้ง]

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับป...

รางวัลในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 AUCC2019 [อ่าน : 98 ครั้ง]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้า...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดง รำกะลา ของหมู่บ้านหนองบอน [อ่าน : 19 ครั้ง]

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุ...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุมชนชาวชอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 20 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปี...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 54 วันที่ 8 กันยายน 2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปี...

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 53 วันที่ 7 กันยายน 2562 [อ่าน : 17 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะ ดู กิจกรรมบริหารคณะทั้งหมด
การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2562 [อ่าน : 54 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2562 [อ่าน : 41 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่5/2562 [อ่าน : 47 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2562 [อ่าน : 64 ครั้ง]