ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสร...

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชีคุณภาพในยุค New Norma... [อ่าน : 1 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 10 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเ...

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" [อ่าน : 34 ครั้ง]

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมท...

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีและภาษีก่อนไปทำงาน" [อ่าน : 62 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร English for Account... [อ่าน : 101 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบ...

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษาหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 [อ่าน : 172 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม... [อ่าน : 238 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักบัญช...

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักบัญชี "การเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2562" [อ่าน : 128 ครั้ง]

สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเท...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 งานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม จัดการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ... [อ่าน : 182 ครั้ง]

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิ...

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิประกันสังคม ก่อนเข้าสู่สังคมคนทำงาน [อ่าน : 344 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Su...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Sudoku ระดับ ม.ปลาย / ปวส. / ปวส. [อ่าน : 195 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อ...

วันที่ 20 มกราคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการปร... [อ่าน : 440 ครั้ง]