ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเท...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 งานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม จัดการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิ...

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิประกันสังคม ก่อนเข้าสู่สังคมคนทำงาน [อ่าน : 9 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Su...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Sudoku ระดับ ม.ปลาย / ปวส. / ปวส. [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อ...

วันที่ 20 มกราคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการปร... [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการพัฒนานักศึกษา ด้านมาตรฐ...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ด้านมาตรฐานการรายง... [อ่าน : 32 ครั้ง]

กลั่นกรองหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

กลั่นกรองหลักสูตร บัญชีบัณฑิต [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงาน...

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน [อ่าน : 97 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามห...

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 179 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 61 ครั้ง]