ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาแ...

โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาและเทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานในโลกยุคดิจิทัล [อ่าน : 495 ครั้ง]

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2...

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2 "คืนสู่เหย้าเสริมสร้างสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง" [อ่าน : 475 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวท...

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” [อ่าน : 540 ครั้ง]

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการ...

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ Covid-19 [อ่าน : 508 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร...

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนักบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New No... [อ่าน : 318 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสร...

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชีคุณภาพในยุค New Norma... [อ่าน : 352 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 636 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเ...

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" [อ่าน : 582 ครั้ง]

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมท...

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีและภาษีก่อนไปทำงาน" [อ่าน : 330 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร English for Account... [อ่าน : 397 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบ...

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษาหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 [อ่าน : 774 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม... [อ่าน : 1024 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมส...

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนักบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New N... [อ่าน : 233 ครั้ง]

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมส...

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชีคุณภาพในยุค New Normal [อ่าน : 231 ครั้ง]