ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาแ...

โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาและเทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานในโลกยุคดิจิทัล [อ่าน : 908 ครั้ง]

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2...

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2 "คืนสู่เหย้าเสริมสร้างสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง" [อ่าน : 898 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวท...

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” [อ่าน : 946 ครั้ง]

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการ...

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ Covid-19 [อ่าน : 883 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร...

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนักบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New No... [อ่าน : 511 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสร...

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชีคุณภาพในยุค New Norma... [อ่าน : 537 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 1089 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเ...

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" [อ่าน : 962 ครั้ง]

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมท...

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีและภาษีก่อนไปทำงาน" [อ่าน : 494 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร English for Account... [อ่าน : 572 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบ...

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษาหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 [อ่าน : 1214 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม... [อ่าน : 1646 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
Presentation แนะนำคณะเทคโนโลยี...

Presentation แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 556 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักบั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักบัญชียุคดิจิทัลเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง [อ่าน : 91 ครั้ง]