ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
การแข่งขัน dictation โดยสาขา...

การแข่งขัน dictation โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย/ ปวช. [อ่าน : 10 ครั้ง]

การตอบปัญหา ด้านสังคม โดยสาขา...

การตอบปัญหา ด้านสังคม โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย/ ปวช. [อ่าน : 10 ครั้ง]

การตอบปัญหา ภาษาไทย โดยสาขาวิ...

การตอบปัญหา ภาษาไทย โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย/ ปวช. [อ่าน : 10 ครั้ง]

โครงการ English is Fun

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการ English is Fun เพื่อเพิ่มพู... [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการ English for fun,fun fo...

โครงการ English for fun,fun for asean. [อ่าน : 524 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุข...

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน [อ่าน : 396 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้...

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับการใช้ในชีวิตประจำวัน [อ่าน : 226 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาช...

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพด้านทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC [อ่าน : 327 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์สาขา ดู ประชาสัมพันธ์สาขาทั้งหมด
  • ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒[อ่าน : 47 ครั้ง]
  • ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก[อ่าน : 36 ครั้ง]
  • ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562[อ่าน : 50 ครั้ง]
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม ดู แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด

[อ่าน : 71 ครั้ง]