ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภา...

โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม [อ่าน : 50 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพั...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21 ด้วยกิจกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา [อ่าน : 225 ครั้ง]

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภ...

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม [อ่าน : 130 ครั้ง]

โครงการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบ...

โครงการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาศิลปศาสตร์ กิจกรร... [อ่าน : 165 ครั้ง]

การแข่งขัน dictation โดยสาขา...

การแข่งขัน dictation โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย/ ปวช. [อ่าน : 235 ครั้ง]

การตอบปัญหา ด้านสังคม โดยสาขา...

การตอบปัญหา ด้านสังคม โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย/ ปวช. [อ่าน : 154 ครั้ง]

การตอบปัญหา ภาษาไทย โดยสาขาวิ...

การตอบปัญหา ภาษาไทย โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย/ ปวช. [อ่าน : 203 ครั้ง]

โครงการ English is Fun

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการ English is Fun เพื่อเพิ่มพู... [อ่าน : 471 ครั้ง]

โครงการ English for fun,fun fo...

โครงการ English for fun,fun for asean. [อ่าน : 761 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุข...

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน [อ่าน : 824 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้...

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับการใช้ในชีวิตประจำวัน [อ่าน : 384 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาช...

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพด้านทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC [อ่าน : 468 ครั้ง]