ข้อมูลหลักสูตร
รหัสและชื่อหลักสูตร


        ชื่อภาษาไทย           :   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   General Education Course

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  30 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ ความรู้ ทักษะ คุุณธรรม จริยธรรม ไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี
            ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
        2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถเผชิญปัญหาโดยใช้สติปัญญา
            คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล
        3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร และการใช้สารสนเทศ นำไปสู่การเรียนรู้ด้วย
            ตนเองตลอดชีวิต