กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัย...

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์ห... [อ่าน : 120 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมโครงการ... [อ่าน : 79 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสังคม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์... [อ่าน : 95 ครั้ง]

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมได้โดยตรง [อ่าน : 1402 ครั้ง]

กิจกรรมหารายได้เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ดู กิจกรรมหารายได้เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งหมด
กิจกรรม ตักไข่หรรษา "หาทุนให้น...

กิจกรรม ตักไข่หรรษา "หาทุนให้น้อง" [อ่าน : 103 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม ฟังธรรมะ เพื่อการพัฒนาจิตตามโครงการพระธรรม รักษาใจ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติ... ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม ฟังธรรมะ เพื่อการพัฒนาจิตตามโครงการพระธรรม รักษาใจ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ยุทธศาสตร์ จันทบุรี สร้างชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ยุทธศาสตร์ จันทบุรี สร้างชาติ[อ่าน : 244 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนผลตรวจ ATK คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 316 ครั้ง]
 • บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเข้าทำงาน (เรียน... บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา[อ่าน : 196 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 8-10 นาที ชิงเงินรางว... [อ่าน : 219 ครั้ง]
คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ดู คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
 • เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีก... [อ่าน : 192 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 226 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "เตรียมความพร้อมนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 233 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีสังคม ปร... [อ่าน : 238 ครั้ง]
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ดู คำสั่งมหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 345 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 265 ครั้ง]
 • เรื่อง ให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 433 ครั้ง]
 • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 9- 10 กย 63 (รองอธิการบดีฯ เขตพื้นที่) [อ่าน : 383 ครั้ง]
ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม ดู ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด
 • เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [อ่าน : 104 ครั้ง]
 • เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [อ่าน : 267 ครั้ง]
 • เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโนน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 8) [อ่าน : 287 ครั้ง]
 • เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโนน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 7) [อ่าน : 274 ครั้ง]
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดู ประกาศมหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
 • เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 240 ครั้ง]
 • เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (covid-19) ฉบับที่39 [อ่าน : 227 ครั้ง]
 • เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ (ฉบับที่ 37) [อ่าน : 232 ครั้ง]
 • เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ (ฉบับที่ 36) [อ่าน : 233 ครั้ง]
ระเบียบ/ข้อบังคับ ดู ระเบียบ/ข้อบังคับทั้งหมด
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระด... [อ่าน : 282 ครั้ง]
 • ข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 [อ่าน : 315 ครั้ง]
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 [อ่าน : 350 ครั้ง]
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 [อ่าน : 363 ครั้ง]
ภาพข่าวกิจกรรม ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา CWIE

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา CWIE วันที 3 เม.ย.66 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง sc1083 คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 110 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนาสหก...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนาสหกิจศึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 [อ่าน : 100 ครั้ง]

พิธีฝึกซ้อมรับมอบปริญญาบัตร คร...

พิธีฝึกซ้อมรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 161 ครั้ง]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออ... [อ่าน : 133 ครั้ง]

โครงการ​สัมมนา​และการแข่งขัน​ท...

โครงการ​สัมมนา​และการแข่งขัน​ทักษะ​ทางวิชาการ​ด้านบริหาร​ธุรกิจ​ 9​ มทร.​ ครั้งที่​ 10​ [อ่าน : 165 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก...

วันที่ 14 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งช... [อ่าน : 134 ครั้ง]

ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดู ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งหมด
การปฐมนิเทศนักศึกษา CWIE

การปฐมนิเทศนักศึกษา CWIE [อ่าน : 103 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 5 เทคนิคการส... [อ่าน : 214 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึก...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 2 การปรับ Mindset สำหรับการทำงาน [อ่าน : 231 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 3 การอบรมการ... [อ่าน : 257 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึก...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน [อ่าน : 275 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุ... [อ่าน : 131 ครั้ง]

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ ดู ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการทั้งหมด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การต...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน [อ่าน : 82 ครั้ง]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “S...

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SCT ผู้นำเทคโนโลยีสู่สังคม” [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนสานฝันอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเสมอภาค... [อ่าน : 169 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์ผ่านโมเดลแล... [อ่าน : 520 ครั้ง]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อรักษาแผลจากโรคเบาหวาน [อ่าน : 374 ครั้ง]

กิจกรรม เสริมสร้างทักษะอาชีพสู...

กิจกรรม เสริมสร้างทักษะอาชีพสู่การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยี... [อ่าน : 1009 ครั้ง]

ภาพกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู ภาพกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
กิจกรรม ฟังธรรมะ เพื่อการพัฒนา...

กิจกรรม ฟังธรรมะ เพื่อการพัฒนาจิต ตามโครงการพระธรรม รักษาใจ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ [อ่าน : 192 ครั้ง]

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสง...

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป [อ่าน : 333 ครั้ง]

กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูม...

กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมย่อยที่ 2 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร [อ่าน : 379 ครั้ง]

กิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิป...

กิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 1 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร [อ่าน : 498 ครั้ง]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนาย... [อ่าน : 175 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม จัดพื้นที่สร...

คณะเทคโนโลยีสังคม จัดพื้นที่สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ไทย ส... [อ่าน : 227 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา ดู ผลงานนักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ได้ร...

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ได้รับรางวัลในโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9... [อ่าน : 55 ครั้ง]

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส...

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผลงานการสร้างแบ... [อ่าน : 112 ครั้ง]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งา...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 [อ่าน : 1009 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 1208 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคมทั้งหมด

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2566 [อ่าน : 31 ครั้ง]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2565 [อ่าน : 332 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯ ทั้งหมด
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสาย...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่1/2566 [อ่าน : 68 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 29 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 22 ครั้ง]

หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่ว...

หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ [อ่าน : 137 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ดู การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 3/2566 [อ่าน : 69 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2566 [อ่าน : 64 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2566 [อ่าน : 29 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 14/2565 [อ่าน : 149 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ดู การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโน...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2566 [อ่าน : 67 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโ...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 5/2565 [อ่าน : 130 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโ...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 4/2565 [อ่าน : 333 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโ...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2565 [อ่าน : 209 ครั้ง]