แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า/ผู้ควบคุมสินค้าคงคลีง

        2. พนักงานควบคุมรถยกสินค้า

        3. พนักงานวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง

        4. ผู้บริหารงานขนส่งสินค้า

        5. นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง

        6. พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้างแดน

        7. พนักงานนำเข้าและส่งออก

        8. นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้า

        9. นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน

        10. พนักงานจัดซื้อและจัดหา

        11. นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

        12. พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์

        13. พนักงานจัดการเอกสารการนำเข้า-ส่งออก

        14. นักบริหารลูกค้างานโลจิสติกส์

        15. ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านบริการโลจิสติกส์