ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Business Administrator Program in Logistics Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย             : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อย่อภาษาไทย              : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Business Administrator (Logistics Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          : B.B.A. (Logistics Management)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

โครงสรา้งหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า      133      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า       97      หน่วยกิต

      หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า         6      หน่วยกิต