วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา

     มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

 

ความสำคัญ

      แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยมีทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ บุคลากรในสายงานบริหารจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนพร้อมทั้งเรียนรู้แนวโน้มใหม่ๆ หรือนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สามารถช่วยให้การบหิหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนบุคลากรโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการยังคงมีอยู่ทั้งบุคลากรใหม่และความต้องการในการยกระดับความรู้ด้านโลจิสติกส์ สิ่งที่สำคัญคือการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยเพียงพอต่อแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานทั้งนี้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดให้มีการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ทั้งเป็นสาขาวิชาเอกและเป็นวิชาเลือกให้นักศักษาสาขาอื่นๆ ที่สนใจได้เรียนรู้

      ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน และมีพันธกิจหลักคือการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมุ่งเน้นการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ เข้าสู่หน่วยงานต่างๆ การเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งนี้หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนปรับปรุงเพื่อให้เข้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

      นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และบริบทต่างๆ ซึ่งคณะ/วิทยาเขตที่เปิดสอนตั้งอยู่โดยกำหนดรายวิชาชีพเลือกให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเลือกรายวิชาชีพเลือกที่นักศึกษาสนใจศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้จริงในพื้นที่นั้นๆ

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื้อสัตย์สูง
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้านโลจิสติกส์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนอกจากนี้ยังสามารถนำศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับงานโลจิสติกส์ได้
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนำหลักการที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ และมีการอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมตลอดจนตระหนักในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบสูง
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใช้ในทางธุรกิจ และประยุกต์กับการดำรงชีพเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม