ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ พื้นฐานของ สปป.ลาวในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมศาส... [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "Creative Innovation & Open Innovation and Net... [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "Creative Innovation & Open Innovation and Net... [อ่าน : 15 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "การเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ" [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "เคล็ดลับและเทคนิคการใช้ Social Media แบบ O2O... [อ่าน : 5 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการคนเก่ง และ... [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอ...

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา [อ่าน : 80 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ...

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการความรู้ ทางวิชาการให้แก่ชุมชน [อ่าน : 344 ครั้ง]

สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเท...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 งานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม จัดการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ... [อ่าน : 155 ครั้ง]

การตอบปัญหา ด้านบริหารธุรกิจ...

การตอบปัญหา ด้านบริหารธุรกิจ โดยสาขาวิชาการจัดการ ระดับ ม.ปลาย [อ่าน : 152 ครั้ง]

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ [อ่าน : 287 ครั้ง]

โครงการ "การเพิ่มผลิตภาพตนเองเ...

โครงการ "การเพิ่มผลิตภาพตนเองเพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ" [อ่าน : 340 ครั้ง]