บุคลากรสายสนับสนุน

  

    หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์

Miss.Thipparat Susansanee

081-940-0086

[email protected]

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

     เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีสังคม
 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน

Miss.Pattharaporn Rungphaiwan

090-986-3082

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวมณี โพธิ์เผือก

Miss.Manee Phophuak

092-526-5423

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายปฏิญญา จินโนรส

Mr.Patinya Jinnoros

086-546-5481

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายวิทยา ทัพรัตน์

Mr.Wittaya Tapparat

084-784-2400

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวประภาจิต ตะพอง

Miss.Prapajit Taphong

085-283-8916

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายวิกรานต์ จินดาดามพ์

Mr.Wikran Jindadam

097-304-6940

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายณัฐพล เย็นวารี

Mr.Nattapon Yenwaree

080-635-6428

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 นางสาววิมลมาส มาสมบูรณ์

Miss. Wimonmas Masomboon

062-636-6993

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางญานิดา ชะเอมกูล

Mrs.Yanida Chaaemkun

098-639-5001

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวพัชรี แพงทิพย์

Miss.Patcharee   Paengthip

082-717-2061

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2