ฝ่ายบริหารและแผน

 

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม (พ.ศ. 2563 – 2565)
     ทบทวนและปรับปรุง (พ.ศ. 2564-2565)

 แผนกลยุทธ์การบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563-2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561-2565

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2556-2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560)

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2556-2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2559)

 

   แผนปฏิบัติราชการประจำปี


 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 คณะเทคโนโลยีสังคม

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีสังคม

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 คณะเทคโนโลยีสังคม

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 คณะเทคโนโลยีสังคม

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

 

   แผนพัฒนานักศึกษา

 
แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 2564)

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 2563)

 แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 2562)

 แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (งบประมาณ 2561)

 แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (งบประมาณ 2560)

 แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (งบประมาณ 2559)

 

   แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560

 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559

 

   แผนบริการวิชาการ

 
 แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

   แผนบริหารความเสี่ยง

 
 แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2564

 แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2563

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2562

 แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2561

 แผนบริหารความเสียง ปี 2560

    - แผนบริหารความเสียง ปี 2560 รอบ 9 เดือน

 

   แผนพัฒนาบุคลากร


 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564

 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 

 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561 

 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560

 

   รายงานผลการดำเนินงาน

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2564

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน)รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563 (รอบ 9 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563 (รอบ 10 เดือน)

 


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน) 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)

 


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561 (รอบ 9 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561 (รอบ 10 เดือน)

 


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 3 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน)

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 11 เดือน)

  รายงานผลของแผนศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)