ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
    

 สถาบัน

 ข้อตกลง

 มีผลบังคับใช้

 สิ้นสุด

 ระยะเวลา

ข้อตกลงระดับ 

ไฟล์

ปี 2562
 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
 บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  6 พ.ย.62 5 พ.ย.65   3 ปี มหาวิทยาลัย   
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  6 พ.ย.62  5 พ.ย.65   3 ปี มหาวิทยาลัย    
ปี 2563
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 23 ก.ค.63   22 ก.ค.66 3 ปี  มหาวิทยาลัย    
 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ    23 ก.ค.63 22 ก.ค.66   3 ปี  มหาวิทยาลัย    
 วิทยาลัยชุมชนตราด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ     23 ก.ค.63  22 ก.ค.66  3 ปี  มหาวิทยาลัย