ศิลปศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in English for Service Business Industry 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย             : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ)

ชื่อย่อภาษาไทย              : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts (English for Service Business Industry)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          : B.A. (English for Service Business Industry)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า      124      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า       88      หน่วยกิต

      หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า         6      หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. พนักงานหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

    2 พนักงานหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรอิสระต่าง ๆ

    3 พนักงานในบริษัทข้ามชาติ

    4 พนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

    5 พนักงานในสถานประกอบการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

    6 พนักงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

    7 พนักงานสายการบิน

  1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ