อนุปริญญา - สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

 

 

หลักสูตรอนุปริญญา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม ศิลปศาสตร์ประยุกต์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรอนุปริญญา (ธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว)

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Associate Degree Program in Health Service and Tourism

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย               : อนุปริญญา (ธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ            : Associate Degree Program in Health Service and Tourism

อักษรย่อภาษาไทย                  : อ.(ธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ               : A.(Health Service and Tourism) 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. ผู้นำกิจกรรมในศูนย์ออกกำลังกายเทรนเนอร์ส่วนตัว

  2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ผู้สูงอายุ

  3. ผู้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

  4. ผู้ช่วยในสถานพยาบาล/ศูนย์เด็กเล็ก

  5. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร

  6. ผู้ช่วยจัดการด้านการท่องเที่ยว

  7. พนักงานธุรกิจท่องเที่ยว

  8. เทรนเนอร์ในสถานออกกำลังกาย

  9. เจ้าของธุรกิจสุขภาพและสปา
    
แผนการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาศิลปศาสตร์ประยุกต์