แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

 

 
แบบฟอร์ม – งานวิชาการ
Word PDF
บันทึกข้อความสอนชดเชย
ใบนำส่งข้อสอบ
แบบให้ค่าระดับคะเเนนไม่สมบูรณ์ i สำหรับอาจารย์ -
แบบแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ i สำหรับอาจารย์ -
ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน -
 
แบบฟอร์ม – งานวิจัย
Word PDF
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
แบบ วจ.2
แบบ วจ.1
แผนการดำเนินงานงบประมาณวิจัย(ผด.1)
สวพ.1ป (เปลี่ยน หน.+ผู้ร่วม งานวิจัย)
บันทึกฯ เบิกเงินวิจัยงวดที่ 1
บันทึกฯ งวดก่อนงวดสุดท้าย
บันทึกฯ-เบิกเงินวิจัยงวดก่อนงวดสุดท้าย-งวดสุดท้าย
บันทึกฯ เบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย
สวพ.ขย.56 (ขยายเวลาวิจัย)
ต1ช-ด แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย
แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ใบปะหน้าโครงการ
Template รายงานวิจัยสมบูรณ์ตะวันออก (ปรับปรุง2563) (2)
แบบเสนอขอโครงการวิจัย ว-1ด (ฉบับปี 2558)
รูปแบบการเขียนวารสาร
ตัวอย่างรายงานการวิจัย- -
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าลงทะเบียน
ใบนำส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2564
ใบนำส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565
 
แบบฟอร์ม – งานการเงินและบัญชี
Word PDF
สัญญายืมเงิน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่1-2)
แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ขออนุมัติให้ข้าราชการครู ลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขออนุมัติให้นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
บัญชีลงนามที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
ใบเบิกเงินงบประมาณ
ใบเบิกเงินรายได้
 
แบบฟอร์ม – งานสารบรรณ
Word PDF
แบบฟอร์มขอออกหนังสือราชการ
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญวิทยากร
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
บันทึกข้อความ(เปล่า)
แบบฟอร์มคำสั่ง
 
แบบฟอร์ม – งานบุคลากร
Word PDF
แบบใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ
ข้าราชการ-พนง.แบบที่1-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน70%)
ข้าราชการ-พนง.แบบที่2-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน30%)
ข้าราชการ-พนง.แบบที่3-วิชาการ(ผ่านทดลองงาน)
แบบที่1-วิชาการ(ทดลองงาน50%)
แบบที่2-วิชาการ(ทดลองงาน50%)
แบบที่3-วิชาการ(ทดลองงาน)
แบบฟอร์มสำรวจผู้มีความประสงค์ลาศึกษาต่อ -
แบบหนังสือขอลาออกของลูกจ้างชั่วคราว -
แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานตามภารกิจ -
แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการ -
แบบหนังสือขอลาออกของลูกจ้างประจำ -
แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา -
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ของข้าราชการ -
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา -
     
 
แบบฟอร์ม – งานประกันคุณภาพ
Word PDF
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบสรุปประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ -
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย.65) -
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาโท เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย.65) -
แบบฟอร์ม มคอ.7 ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ ปี 2558 (1 เม.ย.65) -
แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 -
แบบฟอร์มแบบรายงานผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับหน่วยงานที่รับการตรวจ) -
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินคุณภาพรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับผู้ตรวจประเมิน) -
แบบฟอร์ม SOP หน่วยงาน 2564 ( 1 เม.ย. 65) -
แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE) ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ WORD) -
แบบฟอร์มตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ -
แบบฟอร์มตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร -
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ 2563 (ไฟล์ WORD) -
 
แบบฟอร์ม – งานบริการสารสนเทศ
Word PDF
แบบฟอร์มขอใช้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
แบบขอยืมอุปกรณ์
แบบฟอร์มขอใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด
แบบฟอร์ขอใช้บริการผลิตสื่อ -
แบบฟอร์ขอใช้บริการบันทึกภาพ -
แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ -
 
แบบฟอร์ม – งานพัสดุ
Word PDF
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ
แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ
 
แบบฟอร์ม – งานห้องสมุด
Word PDF
แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ -
 
แบบฟอร์ม – งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Word PDF
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
 
แบบฟอร์ม – โครงการ
Word PDF
แบบฟอร์มสรุปผลดำเนินโครงการ (ต.4) -
แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการ (ต.5) -
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี -
 
แบบฟอร์ม – รายงานการฝึกอบรมสัมมนา
Word PDF
แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรม-สัมมนา-ดูงาน
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนา