บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
 
เกี่ยวกับหลักสูตร

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย           :   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Bussiness Administration Program in Information System

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
        ชื่อย่อภาษาไทย       :   บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Bussiness Administration (Information System)
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.B.A (Information System)

วิชาเอก
- วิชาเอกพัฒนาซอร์ฟแวร์
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- วิชาเอกการจัดการสารสนเทศ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
          - รูปแบบ
                     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
                    ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
        - ภาษาที่ใช้
                    ภาษาไทย
        - การรับเข้าศึกษา
                    รับนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้

          - ความร่วมมือกับสถานบันอื่น
                    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

        - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียง
                    กับสาขาวิชานี้ สามารถเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อย
                    ต่างกัน ตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร  
            เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
            เริ่มใช้หลักสูตร ภาคปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2553
            สภาวิชาการเห็นชอบอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 2/2553
            เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553
            สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2553              
            เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
          ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2555

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
           1.นักวิชาการสารสนเทศ
           2.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
           3.นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์
           4.ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
           5.ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
           6.นักพัฒนาเว็บไซต์
           7.ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล         
           8.ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
           9.ผู้ประเมินคุณภาพการใช้งานของระบบ