วิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Science (Information Technology)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย             : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Science (Information Technology)

อักษรย่อภาษาไทย              : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ          : B.Sc. (Information Technology)
 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. นักออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์


3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

5. ผู้ประกอบการด้านสื่อดิจิทัล
6. นักวิเคราะห์ข้อมูล

7. นักฝึกอบรมด้านไอที

8. ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    
แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี