บริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Business AdministrationProgram

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย             : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Business Administration Program (Logistics Management)

อักษรย่อภาษาไทย              : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ          : B.B.A. (Logistics Management)

วิชาเอก

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า/ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

        2. พนักงานวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง

        3. ผู้บริหารงานขนส่งสินค้า

        4. นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง

        5. พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้างแดน

        6. พนักงานนำเข้าและส่งออก

        7. นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้า

        8. นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน

        9. พนักงานจัดซื้อและจัดหา

        10. นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

        11. พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์

        12. พนักงานจัดการเอกสารการนำเข้า-ส่งออก

        13. นักบริหารลูกค้างานโลจิสติกส์

        14. ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านบริการโลจิสติกส์

    
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (ปีการศึกษา 2565) หลักสูตร 4 ปี