บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย           :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Business Administrator Program in Logistics Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
        ชื่อย่อภาษาไทย       :   บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Business Administrator (Logistics Management)
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.B.A. (Logistics Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  133 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

          - รูปแบบ
                     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
                    ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

        - ภาษาที่ใช้
                    ภาษาไทย

        - การรับเข้าศึกษา
                    รับนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้

          - ความร่วมมือกับสถานบันอื่น
                    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

        - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียง
                    กับสาขาวิชานี้ สามารถเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อย
                    ต่างกัน ตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 
             ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2556