วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 
รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Science Program in Computer Science

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย             : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อภาษาไทย              : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          : B.S. (Computer Science)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

โครงสรา้งหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า      137       หน่วยกิต 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า       30       หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า      101        หน่วยกิต

      หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า       6         หน่วยกิต