บริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Business Administration in Management for Entrepreneurship

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย             : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเพื่อผู้ประกอบการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Business Administration (Management for Entrepreneurship)

อักษรย่อภาษาไทย              : บธ.บ. (การจัดการผู้ประกอบการ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ          : B.B.A. (Management for Entrepreneurship) 

วิชาเอก

วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต

2) ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

3) ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอกชน

4) นักพัฒนาธุรกิจ

5) นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

6) ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

7) นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

8) นักการตลาด

9) นักวิจัยธุรกิจ

10) นักธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
 

    
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ หลักสูตร 4 ปี