ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

       ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

 

 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

       

ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

 

ดร.มาลัย โพธิพันธ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 
 

อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ

 

 

     

ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์

 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 

อาจารย์พูลศิริ ประคองภักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริสาย์ รุ่งเรืองผล

 หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์

 

อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดร.มีนนภา รักษ์หิรัญ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

           
   

   อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์

   หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

   
        ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
         

อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์มัทนา ชาญกิจ

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

     

อาจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์ปัทมา เกรัมย์  

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม