ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

 

       
   

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

 

         

ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

 

ดร.มาลัย โพธิพันธุ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 
 

อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ

 

 

     

ดร.พิรุณา สุทธิสรณ์

 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 

อาจารย์ศิริวรรณ์   สุขประเสริฐ   

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 

อาจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข

หัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

     

อาจารย์อาริสาย์ รุ่งเรืองผล

 หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์

 

อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

 

อาจารย์สมมาตร พรหมพุฒ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

           
   

   อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์

   หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

   

 

 

         

อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์มัทนา ชาญกิจ

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

     

อาจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์ปัทมา เกรัมย์  

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม