ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

       ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

 

 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

       

ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

 ดร.มาลัย โพธิพันธ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 
 

อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ

 

 

     

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 

อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์นารินจง วงศ์อุต

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

   

อาจารย์นลินี ชนะมูล

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

 

อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

 

อาจารย์พิเชษฐ อุดมสมัคร

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

           
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริสาย์ รุ่งเรืองผล

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล ถาวรศิลป์

   หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

 

 

 
        ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
         

อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์มัทนา ชาญกิจ

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล ถาวรศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

         

อาจารย์ปัทมา เกรัมย์  

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศรัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม