ทำเนียบผู้บริหาร

   

 ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล
   คณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม   

 

อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง         อาจารย์กาญจนา ผลาผล        อาจารย์วิชรณี สวัสดี
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
                                                                         และกิจการพิเศษ


 

     ดร.บุปผา ภิภพ          อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์       อาจารย์จันทนี กองสุข
 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ      หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี       หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   

    อาจารย์มัทนา ชาญกิจ    อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์  อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด
       หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์              หัวหน้า                หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


    

 อาจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
และการจัดการระบบขนส่ง