ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
   คณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม   

 

 
อาจารย์กาญจนา ผลาผล
รักษาราชการแทนคณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

อาจารย์วิชรณี สวัสดี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 
 ดร.บุปผา ภิภพ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 
อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 
อาจารย์จันทนี กองสุข
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 
 อาจารย์มัทนา ชาญกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์

 
อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 
อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

   
อาจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
และการจัดการระบบขนส่ง