บัญชีบัณฑิต - สาขาวิชาการบัญชี

 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : บัญชีบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Accountancy

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย               : บัญชีบัณฑิต

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ            : Bachelor of Accountancy

อักษรย่อภาษาไทย                  : บช.บ.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ               : B.Acc.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

» หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

» หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน หลักสูตร 2 ปี

» หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอนสมทบ หลักสูตร 2 ปีอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ด้านบัญชี

2. บัญชีบริหาร

3. ผู้ตรวจสอบบัญชี

4. ผู้วางระบบบัญชี

5. นักออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6. นักวิจัยและพัฒนา

7. ที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษีอากร

8. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

9. ด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฏกระทรวง ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

    
แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ 4 ปี