บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย           :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Business Administrator Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
        ชื่อย่อภาษาไทย       :   บธ.บ. (การจัดการ)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Business Administrator (Management)
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.B.A. (Management)

วิชาเอก

        วิชาเอกการจัดการทั่วไป
        - วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
        - วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
        - วิชาเอกการจัดการสำนักงาน 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

          - รูปแบบ
                     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
                    ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

        - ภาษาที่ใช้
                    ภาษาไทย

        - การรับเข้าศึกษา
                    รับนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้

          - ความร่วมมือกับสถานบันอื่น
                    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

        - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียง
                    กับสาขาวิชานี้ สามารถเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อย
                    ต่างกัน ตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 
             ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2555