บริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Business Administrator Program in Human Resources Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย             : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ         :  Bachelor of Business Administrator Program in Human Resources Management

อักษรย่อภาษาไทย              : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ          : B.B.A. (Human Resources Management)

วิชาเอก

วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ หลักสูตร 2 ปีอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) หัวหน้างานฝ่ายบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานเอกชน

2) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

3) เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

4) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ

5) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

6) เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

7) เจ้าหน้าที่/พนักงาน แรงงานสัมพันธ์

8) เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์อิสระ

9) ตัวแทนจัดการด้านแรงงานต่างประเทศ

10) เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
 

    
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี