ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์
ปรัชญา (Philosophy)

ศูนย์กลางภูมิปัญญาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

 
ปณิธาน (Determination)

คณะเทคโนโลยีสังคมมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญา และคุณธรรม เพื่ออำนวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

 
วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สร้างงานสู่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน
 2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และนานาชาติ
 3. บริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (บูรณาการกับพันธกิจหลัก)
 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
 6. พัฒนาคณะฯมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (เครือข่ายในประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย)

 

พันธกิจ (Missions)
 1. จัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นสากล
 2. เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
 3. ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
 4. สร้างสมรรถนะองค์กรโดยพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการของคณะในทุกระดับให้มีคุณภาพ
 5. ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues)
 1. พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศและกลุ่มอาเซียน
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 6. พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์(Goals)
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 2. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
 3. เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
 4. มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักและกิจกรรมนักศึกษา
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
 6. พัฒนาศักยภาพคณะตามพันธกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
 
อัตลักษณ์(Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)

 

เอกลักษณ์(Unigueness)

มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม