บุคลากรสายสนับสนุน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์

Miss.Tipparat Susunsanee

081-940-0086

[email protected]

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีสังคม
 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน

Miss.Pattharaporn Rungphaiwan

090-986-3082

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางปราณีต สมพล

Mrs.Praneet Sompol

098-396-3292

[email protected]

บุคลากร

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์

Mr.Prasit Tanawiwat

082-709-0630

[email protected]

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ

Miss.Nutjaree A-runchoat

095-559-1669

[email protected]

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวมณี โพธิ์เผือก

Miss.Manee Phophuak

092-526-5423

[email protected]

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายปฏิญญา จินโนรส

Mr.Patinya Jinnoros

086-546-5481

[email protected]

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 4 ห้อง SC1044

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายวิทยา ทัพรัตน์

Mr.Wittaya Tapparat

084-784-2400

[email protected]

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 4 ห้อง SC1044

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวประภาจิต ตะพอง

Miss.Prapajit Taphong

085-283-8916

[email protected]

เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2 ห้องงานสหกิจศึกษา

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายวิกรานต์ จินดาดามพ์

Mr.Wikran Jindadam

090-937-5573

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 3 ห้องสมุด

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นายณัฐพล เย็นวารี

Mr.Nattapon Yenwaree

080-635-6428

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางสาวรุ่งรัตน์   กุลมาศ

Miss.Rungrat Kullamas

087-999-7059

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

ชื่อ-สกุล :

name-surnames :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ตำแหน่ง :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นางญานิดา ชะเอมกูล

Mrs.Yanida Chaaemkun

098-639-5001

[email protected]

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2