บุคลากรสายสนับสนุน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

ชื่อ-สกุล :                       นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์

name-surnames :           Miss.Tipparat Susunsanee

โทรศัพท์ :                      081-9400086

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

เจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีสังคม

 

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน

name-surnames :           Miss.Pattharaporn Rungphaiwan

โทรศัพท์ :                      090-9863082

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2

 

ชื่อ-สกุล :                      นางปราณีต สมพล

name-surnames :           Mrs.Praneet Sompol

โทรศัพท์ :                      098-3963292

อีเมล์ :                          [email protected]

ตำแหน่ง :                      บุคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :                       นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์

name-surnames :            Mr.Prasit Tanawiwat

โทรศัพท์ :                       082-7090630

อีเมล์ :                           [email protected]

ตำแหน่ง :                       นักวิชาการพัสดุ

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :                       นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ

name-surnames :            Miss.Nutjaree A-runchoat

โทรศัพท์ :                       095-4917379

อีเมล์ :                           [email protected]

ตำแหน่ง :                       นักวิชาการเงินและบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :                        นางสาวมณี โพธิ์เผือก

name-surnames :             Miss.Manee Phophuak

โทรศัพท์ :                        092-5265423

อีเมล์ :                            [email protected]

ตำแหน่ง :                        เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :              สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :                         นายปฏิญญา จินโนรส

name-surnames :              Mr.Patinya Jinnoros

โทรศัพท์ :                         086-5465481

อีเมล์ :                             [email protected]

ตำแหน่ง :                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :               ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 4 ห้อง SC1044

 

ชื่อ-สกุล :                         นายพีรพล ฟังโอวาท

name-surnames :              Mr.Peerapol Fungowat

โทรศัพท์ :                         080-6459147

อีเมล์ :                             [email protected]

ตำแหน่ง :                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :               ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 4 ห้อง SC1044

 

ชื่อ-สกุล :                         นายวิทยา ทัพรัตน์

name-surnames :              Mr.Wittaya Tapparat

โทรศัพท์ :                         084-7842400

อีเมล์ :                             [email protected]

ตำแหน่ง :                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :               ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 4 ห้อง SC1044

 

ชื่อ-สกุล :                         นางสาวประภาจิต ตะพอง

name-surnames :              Miss.Prapajit Taphong

โทรศัพท์ :                         085-2838916

อีเมล์ :                             [email protected]

ตำแหน่ง :                         เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :               ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 2 ห้องงานสหกิจศึกษา

 

ชื่อ-สกุล :                          นายวิกรานต์ จินดาดามพ์

name-surnames :              Mr.Wikran Jindadam

โทรศัพท์ :                          090-9375573

อีเมล์ :                              [email protected]

ตำแหน่ง :                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :                ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 3 ห้องสมุด

 

ชื่อ-สกุล :                           นายณัฐพล เย็นวารี

name-surnames :               Mr.Nattapon Yenwaree

โทรศัพท์ :                          080-6356428

อีเมล์ :                              [email protected]

ตำแหน่ง :                          นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :                สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2

 

ชื่อ-สกุล :                           นางสาวรุ่งรัตน์   กุลมาศ

name-surnames :                Miss.Rungrat Kullamas

โทรศัพท์ :                           087-9997059

อีเมล์ :                               [email protected]

ตำแหน่ง :                           นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :                 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น2