งานบุคลากร

แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 เอกสารแนบท้ายประกาศก.พ.อ.-คำจำกัดความของผล

 
 แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.