งานบุคลากร

แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 เอกสารแนบท้ายประกาศก.พ.อ.-คำจำกัดความของผล

 วข.จันทบุรี ศธ 0580.104(2)-เอกสารขอกำหนดตำแหน่ง