งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2560

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 ระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  1) ณรงฤทธิ์ วังคีรี
  และการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 2) ภัทรธีรา คามาวาส
  โรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ รร.เคพีแกรนด์ จันทบุรีวันที่ 2-4 พ.ค.2560 3) กมลทิพย์ วงษ์วีระธรรม
      4) วิชริณี สวัสดี
       
 2 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟ 1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  ราชมงคลตะวันออกผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง ฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. 2) พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
    สถานที่: โรงแรม เคพี แกรนด์จันทบุรี อำเภอเมือง  3) ศรีวารี สุจริตชัย
    จังหวัดจันทบุรีวันที่ 2-4 พ.ค.2560 4) อธิคม พฤกษ์ศศิธร
       
 3 ระบบแจ้งเตือนการเข้าร่วมกิจกรรมและ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 1) ทรงวุฒิ บุญส่ง
  การเข้าเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 3(น. 230-237)23-24 มีนาคม 2560 2) สมมาตร พรหมพุฒ
      3) กฤษฎา ตุลารักษ์
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 The Optimal Thresholdingfor Detect  Proceeding of The  Twenty-Second  1) Thummarat Boonrod
  the SpecularReflection of Packing  International Symposiumon Artificial  2) Chatklaw Jareanpon
  Material Type usingBi-dimensional  Life andRobotics 2017 (AROB 22nd2017). 3) Phatthanaphong Chomphuwiset
  Histogram.   4) Khanabhorn Kawattikul
       
 2 A Simple Text Region Detection  IEE 4 th Intl. Conference on soft  1) Khanabhorn Kawattikul
  in DocumentImages using Classification Computing &Machine Intelligence 2) Phatthanaphong Chomphuwiset
  -based Techniques. (ISCMI 2017)  
       
3 The house bookkeepingConceptual The 2nd InternationalConference on  1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  Framework forSupporting Adaptability  Data,Internet & EducationTechnologies 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
  byusing Three DimensionsLayering. 2017.หน่วยงาน: AmericanScientific   
    Publishers.(1-2 Apr 2017)  
       
4 The Concept Design of House  International Conferenceon  1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  Bookkeeping Softwareusing Aspect  InformationTechnology. 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
  Oriented Approach. หน่วยงาน:ICIT published by ACM  
    (27-29 Dec 2017)  
       
5 An Aspect OrientedApproach for  Conference on Softwareand e-Business  1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  supportingHouse Bookkeeping  (ICSEB 2017) หน่วยงาน: ICPS published  2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
  SoftwareDesign. International by ACM (28-30 Dec 2017)  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้พลังงาน วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
  ทางเลือกของชาวสวน ราชมงคลตะวันออก ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  2) ผศ.ไกรสร รวยป้อม
    (มกราคม – มิถุนายน 2560) หน้าที่ 98 - 106.  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษา วารสารเทคโนโลยี อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย 1) มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
    ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2   
    (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) หน้าที่ 96 - 116.  
       

 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การเพิ่มผลิตภาพการประกอบเบาะรถกระบะ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 1) อังค์พัฑรา กาญจนสาลักษณ์
  ด้วยหลักการลีน. IncreasingProductivity  ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44. The 44thNational  2) ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ชูแก้ว
  of Assembling Mini TruckSeat  Graduate ResearchConference (NGRC 44). 3) พัชราวไล แก้วปลั่ง
  by Applying Leanconcept. October 19-20, 2017 UbonRatchathani  4) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
    University.(ORAL Presentation).  5) วัชนะชัย จูมผา
    กลุ่มสร้างสรรค์สังคม วัฒนธรรมภาษาและบริการ  
    ที่เพิ่มมูลค่า).938-950 หน้า.  
       
 2 ปรับตัวและการจัดการทาง วัฒนธรรมชุมชนรอบวัด   การประชุมวิชาการระดับชาติ  มศว. วิจัย 1) ชญาดา ร่วมโพธิ์รี
  เพื่อการดำรงอยู่ของ วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค.60. 2) มลฤดี วัฒนอังกูร 
    หน้า 232-241. 2560. 3) ยุบุญ พฤหัสไพลิน
      4) ผศ.พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์
       
 3 อาหารชอง...แนวทางสู่ การตลาดเศรษฐกิจ   การประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 10  1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  สร้างสรรค์ (น. 341-353). ชลบุรี:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  2) ผศ.สาคร บัวบาน
    ราชมงคลตะวันออก.ในวันที่ 29-31 พ.ค.2560  3) ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
      4) ธวัช พงษ์ตระกูล
       
4 ความพร้อมของ ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้  การประชุมวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) ธนพงษ์ ร่วมสุข
  สดและแปรรูปในการใช้สิทธิ ประโยชน์ทางการค้า ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10  พัทยา ชลบุรี  2) พูลศิริ ประคองภักดิ์
  ตามกรอบการค้าเสรีอาเซียน ในวันที่ 29-31พ.ค.2560 3) นลินี ชนะมูล
       
5 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยโลจิสติกส์ การประชุมวิชาการ  มงคลตะวันออก ครั้งที่ 10  พัทยา  1) พัชราวไล แก้วปลั่ง 
  เพื่อการขนส่ง  ชลบุรี ในวันที่ 29-31  พ.ค.2560   2) ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ชูแก้ว
      3) จิตตา หงษ์ทอง
       
6 การเพิ่มศักยภาพการจัดการ โลจิสติกส์กล้วยไข่ไทย   การประชุมวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ชูแก้ว
  กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี ราชมงคลตะวันออก  ครั้งที่ 10 พัทยา ชลบุรี  2) พัชราวไล แก้วปลั่ง  
    ในวันที่ 29-31 พ.ค.2560  3) สุจิตตา หงษ์ทอง
       
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเอกสาร การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  1) กนกอร สีปราบ
  พิธีการศุลกากร กรณีศึกษา บริษัทเอบีซี จำกัด.  ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 : 2560  2) พัชราวไล แก้วปลั่ง
  The EfficiencyImprovement ofCustoms  เรื่อง“งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์ 3) ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ชูแก้ว
  DeclarationInspection: Case studyABC INC พระราชา”วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560. ณ อาคาร 4) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
    เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย 5) ดำรงค์ ถาวร
    ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (ORALPresentation).   
    (นำเสนอเวลา11.30-12.00 น.วันที่ 15 ธันวาคม   
    2560).313-324 หน้า.  
       
 8 L1 Code-switching inEFL Task-based  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 1) อาริสาย์ รุ่งเรืองผล
  Learningof an UndergraduateClass at  มงคลตะวันออก ครั้งที่ 10พัทยา ชลบุรี  2) ปวีร์นุช  สดคมขำ
  RajamangalaUniversityof Technology  ในวันที่ 29-31พ.ค.2560 3) วรินทร แดนดี
  Tawan-ok, Chanthaburi    
       
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) จันทนี กองสุข
  ของเกษตรกรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10พัทยา ชลบุรี  2) ไกร โพธิ์งาม
    ในวันที่ 29-31พ.ค.2560 3) วราภรณ์ ปัญญาวดี
      4) สาลี่ ชินสถิต
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 "THE FACTORS RELATEDTO THE SUCCESS in The 1st BusinessAdministration  1) กาญจนา ผลาผล
  OFBUSINESSENTREPRENEUR SMALLAND  InternationalConference “Research for  2) ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
  MEDIUMENTERPRISES (SMEs) INTRAD  Business Innovation andAdvancement”  3) รุ่งรัศมี ดีปราศรัย
  PROVINCE" on December,19 2017 at UbonRatchathani  4) อาภาพรรณ ติยะวงศ์
    RajabhatUniversity, Ubonratchathaniprovince.   
    2017.  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถาน  วารสารทางการศึกษาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.  1) บุปผา ภิภพ 
  ประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2) ผศ.สาคร บัวบาน
    30(104), 106-114.เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2560. 3) เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์
       
 2 สวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) มลฤดี วัฒนอังกูร
  ในท้องถิ่นภาคตะวันออก ราชมงคลตะวันออกหน้า 90-105.   2) ยุบุญ พฤหัสไพลิน
    เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560. 3) ชญาดา ร่วมโพธิ์รี
       
3 สถานะทางการเงินและการ เป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 5(1),97-104.  1) พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
  ของสมาชิกสหกรณ์โครงการหลวงแม่โถ จำกัด ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560) 2) เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
      3) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
       
4 บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร,19 (1), 1-6. 1) พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 
  สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงหลวงบวกเต๋ย จำกัด (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560) 2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
      3) เบญจวรรณ จันทร์แก้ว