งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2562

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การพัฒนาเกมขโมยของระบบมัลติเพลเยอร์ 3D  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านภูมิภาคอาเซียน  1) นันทชัย บุญไทย
  ด้วย Unity Engine ครั้งที่ 7. วันที่ 22-24 มี.ค. 62. 2) จักรกฤษณ์ ผึ่งผาย
      3) คณภร ควรรติกุล
      4) อธิคม พฤกษ์ศศิธร
       
2 การวิเคราะห์หาปัจจัยในการสร้าง การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน 1) วชิรธร จันทร์ชมภู 
  เครื่องตะบันน้ำด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ.  2) ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
  การออกแบบ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  3) จิรวัฒน์ ณ พัทลุง  
  การทดลองทางวิศวกรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  4) สุจิตรา ทิพย์ศรีราช 
    วันที่ 31-31 พ.ค. 62.  
การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน 1) วชิรธร จันทร์ชมภู 
  และหุ่นยนต์ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ. 2) วัชรากร ปิ่นธุรัตน์
    ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่   
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.   
    วันที่ 31-31 พ.ค. 62.  
กรอบแนวคิดของระบบตรวจสอบ การประชุมวิชาการระดับชาติ 1) มีนนภา รักษ์หิรัญ 
  ย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) จิตสุภา สาคร
  สำหรับสินค้าเกษตร พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10   3) พูลศิริ ประคองภักดิ์
    ภายใต้หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม  
    นำการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัย  
    ราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา   
    วันที่ 4-5 ก.ค. 62.   
5 การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว การประชุมวิชาการระดับชาติ 1) จิตสุภา สาคร 
  ตามรอยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  ประวัติศาสตร์ในจังหวัดจันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10   3) จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ
    ภายใต้หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม  
    นำการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัย  
    ราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา  
    วันที่ 4-5 ก.ค. 62.   
กรอบการพัฒนาระบบเว็บไซต์ การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  1) วิชริณี สวัสดี 
  องค์ความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  2) บุญชม สุดจิตต์
  ในจังหวัดจันทบุรี สารสนเทศ ครั้งที่ 15.  
    ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์  
    กรุงเทพมหานคร 4-5 ก.ค. 62.  
ระบบการจองบูธออนไลน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ 1) กฤษฎา หอมชื่นใ
  งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13   2) มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 
    เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  
    สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  
    ครบ 115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
    และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  
    ณ แซนดูนส์ เจ้าหลาวบีช   
    รีสอร์ท จันทบุรี. วันที่ 19 ธ.ค. 62  
 8 ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 1) จักริน แสนสิงห์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี รำไพพรรณีครั้งที่ 13  2) ทรงวุฒิ บุญส่ง
  ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 3) สมมาตร พรหมพุฒ
    สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี   
    ครบ 115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
    และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  
    ณ แซนดูนส์ เจ้าหลาวบีช  
    รีสอร์ท จันทบุรี. วันที่ 19 ธ.ค. 62  
9 เกมสามมิติสำหรับเสริมสร้างความรู้ การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย 1) วรยศ เพิ่มสกุล  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รำไพพรรณีครั้งที่ 13  2) สุทธิพงษ์ คล่องดี
  คอมพิวเตอร์ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 3) กชนิภา เสริมสัย
    สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี   
    ครบ 115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
    และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  
    ณ แซนดูนส์ เจ้าหลาวบีช  
    รีสอร์ท จันทบุรี. วันที่ 19 ธ.ค. 62  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 Extracting Component The 4th International  1) Phatthanaphong Chomphuwiset
  from Thai-Official  Documents Conference on Information 2) Krisana Kotporm
  using Image Processing Technology Organized by  3) Panu Chaisrirak
  and Machine Learning  Council of IT Deans of Thailand  4) Khanabhorn Kawattikul
  Techniques. (CITT)  and  Faculty of   
    Information Technology,  
    Thai-Nichi Institute of Technology   
    Bangkok, Thailand. 22-24 ต.ค.62.  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1) อัมราภรณ์ หนูยอด
  เพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอบอ่านแบบ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1  ม.ค.-มี.ค. 62 2) วุฒิภัทร หนูยอด
  DR-TA ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    3) ณัฐกร หิรัญโท
  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   4) เอื้องไพร วัลลภาชัย
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการเงินเดือน วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  1) ไพโรจน์ วุฒิชัย
  วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 62   2) ภาคิณี วุฒิชัย
  ตะวันออก ก.ค.-ธ.ค. 62 3) พิศาล ทองนพคุณ
       

 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้า การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 1) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
  ประชารัฐ (Mobile Application) ของผู้ประกอบการ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 2) อัญชณา คุ้มญาติ
  ร้านค้าในจังหวัดระยอง พระนางเจ้ารำไพพรรณี  ครบ 115 ปี “วิจัยเพื่อพัฒนา 3) ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
    ท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  ณ แซนดูนส์ 4) ภัทรา พ้นภัย
    เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จันทบุรี. วันที่ 19 ธ.ค. 2562  
       
 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 11-12  1) พิมน์ประพา ผาสุก 
  ในจังหวัดจันทบุรี ก.พ. 2562  (น.1-9). ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 2) ณัฐกมล ดวงมณี
      3) เยาวลักษณ์ กากี
      4) กาญจนา ผลาผล
      5) รุ่งรัศมี ดีปราศัย
       
 3 ข้อมูลทางการบัญชีที่ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 11-12 1) กาญจนา ผลาผล
  ในจังหวัดจันทบุรีต้องการ. ก.พ. 2562  (น.1-9). ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 2) รุ่งรัศมี ดีปราศัย
      3) ศรัญญา เสี่ยงเคราะห์
      4) กาญจนาพร เพียพยัคฆ์
       
 4 การตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : “ชองระอา สมุนไพร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย  1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  ของคนชอง” ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล 2) ยุบุญ พฤหัสไพลิน
    สังคมไทยยั่งยืน. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 3) พิรุณา สุทธิสรณ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 1 มี.ค.62 4) อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
       
 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับความพึงพอใจของ การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  ผู้ใช้เครื่องคั่วข้าว ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12. ณ โรงแรมชลจันทร์ 2) นฤดล รัตนบุญส่ง
    พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 26-28 มิ.ย.62  
       
 6 ศักยภาพการลงทุนทางตรงในอาเซียนต่อการเจริญ การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
  เติบโตของเศรษฐกิจไทย ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12. ณ โรงแรมชลจันทร์  2) จันทนี กองสุข
    พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 26-28 มิ.ย.62  3) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
      4) มัทนา ชาญกิจ
       
 7 การบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบของคลังจัดเก็บวัตถุดิบ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1) ณัฐธิดา ลุนละวงษ์
  กรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร. 2) นลินี ชนะมูล
    วันที่ 22-24 ก.ค.62 3) ธนพงษ์ ร่วมสุข
       
 8 การปรับปรุงรอบเวลาการจ่ายวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี  1) สุวิภาพร โต่นวุธ
  การจัดการวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป : กรณีศึกษา พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร.  2) นลินี ชนะมูล
  บริษัทสยามซีเนเตอร์ จำกัด วันที่ 22-24 ก.ค.62  
       
 9 การปรับปรุงกระบวนการผลิตงานปั๊มขึ้นรูปกรณีศึกษา การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี  1) นัฐกาญจน์ บุญคร
  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร.  2) นลินี ชนะมูล
    วันที่ 22-24 ก.ค.62  
       
 10 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อคำนวณเวลาการผลิต การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี  1) อาทิตย์ โพธิ์ชัย
  เหล็กคอยล์รีดเย็น พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร.   2) ธนพงษ์ ร่วมสุข
    วันที่ 22-24 ก.ค. 62  
       
 11 อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง”  การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 สร้างพื้นที่ 1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  ในประเทศไทย วัฒนธรรมมรดกร่วมอาเซียน.วันที่ 21 ส.ค. 62 2) คำรณ วังศรี
      3) เฉิน ผันผาย
      4) ตุน เภกกะเด
      5) จูม ลาย
      6) สุเภียก วรรณ
      7) เลียว ไนค์
       
 12 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของ สปป.ลาว  การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ 1) พิรุณา สุทธิสรณ์
  ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทางด้านธุรกิจ ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ  2) กฤช จรินโท
  ในยุค Disruptive Era. ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
    และนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4   
    ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
    ราชมงคลธัญบุรี  
       
13 โมเดลสมนัยพหุคูณรูปแบบฝึกอบรมองค์กรภาครัฐ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  1) พิรุณา สุทธิสรณ์
  และภาคธุรกิจขับเคลื่อนองค์กรในสปป.ลาว The 2ndInternational Conference on  2) กฤช จรินโท
  เข้าสู่ Business Transformation 2020 Era.  Business,Informatics, and Management   
    and The 2nd National Conference on   
    Business, Informatics, and Management  
    (ICBIM & NCBIM 2019), Novotel Bangkok   
    Suvamabhumi Airport, Bangkok, Thailand,   
    17 August 2019   
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 ALTERNATIVE MEDICINE SERVICES: THE  RMUTT Global Business Account and Finance  1) Piruna Sutthison
  STUDY OF CHANGING NORMS FOR NEW Review (GBAFR) Volume 3:Issue 3, September- 2) Kirt Jarinto
  HEALTHCARE OPTIONS FROM PAST TO  December 2019, pp. 28-40 3) Atchawan Saraithong
  PRESENT FOCUSING ON THAI CITIZENS    
  IN CHANTHABURI PROVINCE    
       
 2 CHALLENGES OF COMPETING IN THAI  RMUTT Global Business Account and Finance  1) Piruna Sutthison
  DURIAN MARKET IN CHANTHABURI  Review (GBAFR) Volume 3:Issue 2, May-August  2) Kirt Jarinto
  PROVINCE IN THE AGE OF CHINESE 2019, pp. 38-54  3) Sawanya Yothawong 
  CONSUMERISM    
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 ผลกระทบของโครงการธรรมชาติปลอดภัยต่อเศรษฐกิจ  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1  1) สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 
  สังคม และสิ่งแวดล้อม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ม.ค.-มิ.ย.62 หน้า 17-23. ISSN 0859-8185  2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
    ม.ค.-มิ.ย.62  
       
 2 อิทธิพลของการสื่อสารวิธีการควบคุมด้วยสายตา วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  กับความปลอดภัยของอาคาร คณะเทคโนโลยีสังคม ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 62 หน้า 26-42. 2) พรสิณี ดาราพงษ์ 
    ISSN 2286-9622  ม.ค.-มิ.ย. 62 3) อังคณา ประเสริฐศรี 
      4) พัชราวไล แก้วปลั่ง 
      5) นุกูล ชูแก้ว
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การสร้างระบบกลุ่มเกษตรกรพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพ วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and  1) รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ 
  น้ำนมดิบกลุ่มภาคเหนือของประเทศไทยโดยประยุกต์ Economics Review ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  2) กฤช จรินโท
  หลักการพัฒนาองค์การและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เดือน ม.ค.-มิ.ย.62 3) กฤษนัยน์ เจริญจิตร 
      4) พิรุณา สุทธิสรณ์
       
2 Opportunities and Challenges for Business  วารสารคณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ 1) Karma Jigme
  Consulting in Entrepreneurial Ventures; ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 159. ISSN  2) Krit jarinto
  Interviews Conducted in the E-commerce  0125-6564. ม.ค.-มี.ค.62 3) Phiruna Sutthison
  Startups in Thailand    
       
3 การจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรมและวิจัยทางธุรกิจ วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and  1) พิรุณา สุทธิสรณ์
  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ Economics Review ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  2) ยอดยิ่ง ธนทวี
  หน่วยงานจากประเทศไทย เดือน ก.ค.-ธ.ค. 62 3) กฤช จรินโท