ปีงบประมาณ 2561

 

  งบประมาณแผ่นดิน

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 อัตลักษณ์ร่วมวัฒนธรรมด้านภาษาระหว่างคนชอง คนซัมแร 1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง Download
  และคนปอร์ ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 2) นายคำรณ  วังศรี  
    3) นายสมนึก  แสนทะวงษ์  
    4) Dr.Tun  Pheakdey  
    5) Dr.Chum  Lay  
       
2 การตระหนักถึงคุณค่าและทัศนคติต่อผู้สูงอายุของ 1) นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ Download
  สังคมไทย 2) ผศ.ไกรสร  รวยป้อม  
       

 

  งบประมาณรายได้

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การพัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจเกษตรของ 1) นายคณภร ควรรติกุล  Download
  จังหวัดจันทบุรี 2) นายวุฒิภัทร หนูยอด   
    3) นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ  
       
2 ระบบวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 1) นางพูลศิริ ประคองภักดิ์ Download
  ของอาจารย์ 2) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ  
       
3 ระบบฐานข้อมูลขออนุญาตไปราชการของบุคลากร 1) นายสมมาตร พรหมพุฒ Download
  เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2) นายสุทธิพงษ์ คล่องดี  
       
4 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการออกใบรับรองตามระบบการ 1) นายสุทธิพงษ์ คล่องดี Download
  จัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด 2) นายสมมาตร พรหมพุฒ  
  (GAB: Good Agricultural Practice)    
       
5 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมด้วยระบบเว็ปไซต์แจ้ง 1) นายวชิรธร จันทร์ชมภู Download
  ซ่อมแผนกคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยส์และ    
  เทคโนโลยีภาพคิวอาร์โค๊ดกรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี    
       
6 ระบบคลังข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) นายอธิคม พฤกษ์ศศิธร Download
  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระดับความยากง่ายข้อสอบ 2) นางสาวภัทธีรา คามาวาส  
       
7 การพัฒนาระบบการจัดการ 1) นางสาววิชริณี สวัสดี Download
  องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง 2) นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี  
  ในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง    
  ภาคตะวันออกของประเทศไทย    
       
8 แอพพลิเคชั่นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สองภาษา ไทย-อังกฤษ 1) นายพิศาล ทองนพคุณ Download
  วิชาอาเซียนศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) นางสาวอาริสาย์ รุ่งเรืองผล  
       
9 ความต้องการแอพพลิเคชั่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้าง 1) นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ Download
  มูลค่าและส่งเสริมการส่งออก 2) ผศ.ไกรสร รวยป้อม  
       
10 ระบบการจัดการงานพัสดุสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) นางสาวกชนิภา เสริมสัย Download
  ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2) นายคณภร ควรรติกุล  
    3) นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์  
    4) นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์   
       
11 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 1) นายทรงวุฒิ บุญส่ง Download
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2) นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์  
    3) ผศ.ไกรสร รวยป้อม  
       
12 พฤติกรรมการเลือกสื่อออนไลน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 1) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ Download
  ของผู้ปกครอง 2) นายทรงวุฒิ บุญส่ง  
       
13 การจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยว 1) นางอาริสาย์ รุ่งเรืองผล Download
  ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี 2) นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร  
    3) นายพิศาล ทองนพคุณ  
       
14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของชนิดนก ในเขต 1) ผศ.วีระศักดิ์ โนนม่วง Download
  โครงการป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  2) นายวิวัฒน์ วรามิตร  
  วิทยาเขตจันทบุรี 3) นายวุฒิภัทร หนูยอด  
    4) นายพิศาล ทองนพคุณ  
       
15 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย 1) นางสาวมัทนา ชาญกิจ Download
    2) นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร  
       
16 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม 1) นางสาวณัฐศริยา จักรสมศักดิ์ Download
  แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 2) นางสาวธนาวุฒิ ทองปลี  
       
17 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ธุรกิจ เทคนิคทางการบัญชีบริหาร 1) นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย Download
  การวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง 2) นางสาวกาญจนา ผลาผล  
  และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดจันทบุรี    
       
18 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การ 1) นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ Download
  บริหารส่วนตำบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก 2) นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์  
    3) นางสาวจิรานุช ยวงทอ  
    4) นางสาวปัทมา เกรัมย์   
       
19 การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยง 1) นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร Download
  ในการเกิด อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ 2) นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน  
       
20 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับการจัดการความ 1) นางสาวนลินี ชนะมูล Download
  เสี่ยงในห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษาโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 2) นางพูลศิริ ประคองภักดิ์  
       
21 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 1) นางสาวบุปผา ภิภพ Download
  ที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ผศ.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์  
  ในประเทศไทย    

 

  งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมังคุดในโครงการ อพ.สธ.  1) นายสมมาตร  พรหมพุฒ Download
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2) นายวุฒิภัทร หนูยอด  
    3) นายทรงวุฒิ บุญส่ง  
       
       
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวดำพื้นเมืองของคนชอง ข้าวหอมแม่พญาทองดำ 1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง Download
    2) นายนฤดล รัตนบุญส่ง