ปีงบประมาณ 2562

 

  งบประมาณแผ่นดิน

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1) นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์ Download
  เขตจังหวัดตราด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 2) นางสาวจิรานุช  ยวงทอง  
    3) นางสาวศิริวรรณ์  สุขประเสริฐ   
    4) นางสาวปัทมา  เกรัมย์   

 

  งบประมาณรายได้

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การวิเคราะห์การแพร่กระจายข่าวสารของนักศึกษา 1) นางวิชริณี สวัสดี Download
  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  2) นางสาวภัทรธีรา คามาวาส   
  วิทยาเขตจันทบุรี    
       
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัสดุ 1) นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ Download
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2) นางสาวกชนิภา เสริมสัย  
       
3 โมบายล์แอปพลิเคชันการเรียนรู้พระราชบัญญัติ 1) นายพิศาล ทองนพคุณ Download
  ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 2) นายวุฒิภัทร  หนูยอด   
  ด้วยอินโฟกราฟิกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) นางสาวอาริสาย์  รุ่งเรืองผล  
       
4 แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 1) นางสาวบุปผา ภิภพ Download 
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ผศ.เชฐธิดา  กุลศลาไสยานนท์  
       
5 การศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  1) นางพูลสุข บุญก่อเกื้อ Download
  ของนักศึกษาปริญญาตรี 2) นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรสดใส  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  3) นางสาวบุราณี  ระเบียบ  
    4) นางสาวอัญชณา  คุ้มญาติ  
    5) นางสุภิญญา แย้มรัตน์  
       
6 การพัฒนาโปรแกรมประเมินความจำขณะทำงาน 1) นางสาวบุราณี ระเบียบ Download
  ด้านการระลึกได้เกี่ยวกับตัวเลขสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ผศ.พรสิณี  ดาราพงษ์  
    3) นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรสดใส  
    4) นางสาวอัญชณา  คุ้มญาติ  

 

  งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 โครงการระบบบัญชีธุรกิจครัวเรือนอัจริยะ 1) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ Download
  เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ประเทศไทยยุค 4.0 2) ผศ.วันฤดี สุขสงวน  
    3) ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช  
    4) ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก  
    5) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ   

 

  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินอัตโนมัติร่วมกับอินเทอร์เน็ต 1) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ Download
  ของสรรพสิ่ง 2) นางสาวจิตสุภา สาคร  
    3) นายอุทัย ประคองภักดิ์  
       
2 แนวทางการส่งเสริมและติดตามการเพราะเลี้ยงไส้เดือนดิน 1) นางพูลศิริ ประคองภักดิ์ Download 
  ให้กับเกษตรกร 2) นางสาวกมลมนัส วัฒนา   
    3) นายอนันต์ ออรุ่งโรจน์