ปีงบประมาณ 2563

 

  งบประมาณรายได้

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 แอปพลิเคชั่นตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ 1) นายคณภร ควรรติกุล Download
    2) นายวุฒิภัทร หนูยอด   
    3) นางสาวกชนิภา เสริมสัย  
       
2 ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะภายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ Download
  ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ   
    3) ผศ.ไกรสร รวยป้อม  
       
3 การพัฒนาสื่อ Motion Graphic แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิง 1) นายสุทธิพงษ์ คล่องดี  Download
  อนุรักษ์ ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 2) นางสาวนลินี ชนะมูล  
       
4 การสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นแนวทาง 1) นางสาวนลินี ชนะมูล Download
  ในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว 2) นายสุทธิพงษ์ คล่องดี   
    3) นางพูลศิริ ประคองภักดิ์  
       
5 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของ 1) นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ Download 
  เกษตรกรในตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2) นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์  
    3) นางสาวจิรานุช ยวงทอง  
    4) นางสาวปัทมา เกรัมย์  
       
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 1) นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ Download 
  บัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 2) นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์  
  ตะวันออก 3) นางสาวจิรานุช ยวงทอง  
    4) นางสาวปัทมา เกรัมย์  
       
7 การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 1) นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ  Download 
  เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2) นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง  
       
8 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีไวยากรณ์สากลเพื่อช่วยนักศึกษา 1) นางสาววาริสา เหมกิตติวัฒน์ Download 
  ให้เข้าใจประโยคซับซ้อนในข้อความวิชาการ 2) นางสาวอาริสาย์ รุ่งเรืองผล  
    3) นางสาวมัทนา ชาญกิจ  
    4) นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์  
       
9 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์ 1) ผศ.ดร.เจตจรรย์  อาจไธสง Download
  สมุนไพร 2) ผศ.สาคร บัวบาน  
    3) นางสุภิญญา  แย้มรัตน์  
    4) ผศ.พรสิณี  ดาราพงษ์  
    5) ผศ.ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข  
    6) ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ  
    7) นางทับทิม  สุขศิลป์  
       

 

  งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 ศักยภาพและสมรรถนะ FDI ในกลุ่มประเทศ ASEAN  1) ผศ.สาคร บัวบาน   Download
  โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV 2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต  
       
2 สัมประสิทธิ์ความเสี่ยงการลงทุนโดยตรงประเทศกลุ่ม CLMV 1) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต Download 
  ของ ASEAN 2) ผศ.สาคร บัวบาน  
       
3 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับพิจารณาการลงทุน 1) นางสาวกชนิภา เสริมสัย Download 
  โดยตรงต่างประเทศกลุ่ม CLMV 2) นายคณภร ควรรติกุล  
    3) นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์  
         
4 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงาน 1) นางสาวกาญจนา ผลาผล Download 
  ของงานเทศบาลตำบลหนองตำลึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) นางสาวจิตสุภา สาคร  
       
5 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงาน 1) นางสาวมัทนา  ชาญกิจ   Download 
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) นางสาวศิริภา  วิทยาพรพิพัฒน์  
    3) นางพูลสุข  บุญก่อเกื้อ  
       
6 การสำรวจประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริหาร 1) นางสาวศิริภา  วิทยาพรพิพัฒน์ Download
  งานของเทศบาลตำบลพานทอง 2) นางสาวมัทนา  ชาญกิจ   
       
7 การยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปจากมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1) นางสาวกาญจนา ผลาผล Download
  ในภาคตะวันออก 2) นายธนพงษ์ ร่วมสุข  
    3) นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย  
    4) นายมนตรี เรืองสิงห์   
       
8 รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์โอทอปจากมังคุด 1) นางสาวจิตสุภา สาคร  Download
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในภาคตะวันออก 2) นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ  
    3) นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์  
    4) นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์   
       
9 ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติสำหรับการผลิตไม้ผล  1) นายชาคริต วินิจธรรม Download
  ผ่านเครือข่ายไร้สาย 2) นายวุฒิไกร จันทร์ขาเรียม  
    3) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ  
       
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการผลิต 1) นายวุฒิภัทร หนูยอด Download
  ไม้ผลและพืชผักสำหรับเกษตรกร 2) นายวุฒิไกร จันทร์ขาเรียม  
       
11 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงาน 1) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ Download
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  2) นางสาวจิตสุภา สาคร  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
       
12 การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป 1) นายทรงวุฒิ บุญส่ง Download
  จากมังคุดแบบครบวงจรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก 2) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ  
    3) นายสมมาตร พรหมพุฒ  
       
13 เครื่องคัดแยกผลไม้ระบบโฟโตเซนเซอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ  1) นายไกรสร รวยป้อม  Download
    2) นายชาญณรงค์ ชูสุย  
    3) นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์  
    4) นายสมมาตร พรหมพุฒ  
       
14 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 1) นางสาวจิตสุภา สาคร Download
  งานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 2) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
       
15 โครงการระบบบัญชีธุรกิจครัวเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย 1) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ Download
  สู่ประเทศไทยยุค 4.0 2) ผศ.วันฤดี สุขสงวน  
    3) ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช  
    4) ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก  
    5) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ