แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย

  - สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย

  - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย (สวพ 1ป)

  - แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)

  - แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (ผด1)

 

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงิน

   - บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 1

   - บันทึกข้อความเบิกเงินงวดก่อนงวดสุดท้าย

   - บันทึกข้อความเบิกเงินงวดก่อนงวดทุดท้าย-งวดสุดท้าย

   - บันทึกข้อความเบิกเงินงวดสุดท้าย

   - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และแบบขยายเวลา (แบบ ต1ช/ด)

   - สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2)

   - แบบฟอร์มขอจ้างผู้ช่วยวิจัย

 

ตัวอย่างเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

   - ตัวอย่างจัดเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

    - แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ