รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 


 

รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 


 

รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์