เอกสารเผยแพร่

• รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ.เพื่อเผยแพร่หลักสูตร TQF TQR ปีการศึกษา 2561

  - รายชื่อผู้ตรวจ TQF

  - รายชื่อผู้ตรวจ TQR

 

• รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ) ระดับสถาบัน ปี 2561

 

• รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สถาบัน (วันที่ 12 มิย 62)

 

• รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร

 

• รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ รุ่นที่ 2 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

 

• รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ รุ่นที่ 3 ระดับคณะสถาบัน

 

• รายชื่อผู้ผ่านฝึกอบรมรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ มทร.ตะวันออก ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2558-2559