การเขียนของานวิจัย งบประมาณส่วนตัว
    
 การเขียนของานวิจัย งบประมาณส่วนตัว
 
1.ประกาศทุนส่วนตัวเข้าระบบงานวิจัย      
2.ขั้นตอน      
3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ว-1ด       
4.ตัวอย่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์      
5.แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์สายสนับสนุน        
6.ตัวอย่างหลักฐานการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการเผยแพร่และ-Link-การเผยแพร่งานตีพิมพ์