ภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 
- รายงานสรุปภาวะมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562    
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากสถานประกอบการณ์หรือผู้ใช้บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562