งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2563

  กลุ่

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 แชทบอทตอบคำถามโรคประจำตัวของผู้สูงอายุอัตโนมัติ การประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 1) สุธิพัตร์ อินทร์ประเสริฐ
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563,  2) มีนนภา รักษ์หิรัญ 
    154 - 162. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 3) มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
       
 2 แอปพลิเคชันตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวล การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต 1) คณภร ควรรติกุล 
  ผลภาพ และการจัดการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม 2) วุฒิภัทร หนูยอด
    เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 1335-1339. 3) กชนิภา เสริมสัย 
       
3 ฟาร์มไก่อัจฉริยะด้วยระบบควบคุม การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต 1) วชิรธร จันทร์ชมภู
  ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการจัดการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม           2) วัชรากร ปิ่นธุรัตน์
    เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 423-431. 3) สุจิตรา ทิพย์ศรีราช
      4) ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
      5) พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์
       
4 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต 1) วชิรธร จันทร์ชมภู
  ด้วยระบบเว็ปไซต์แจ้งซ่อม และการจัดการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม  2) ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน
    เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 715-721. 3) ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
       
5 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มเบญจรงค์ การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต 1) วิเชษฐ หลุดพา
  บ้านดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาคร และการจัดการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม  2) วชิรธร จันทร์ชมภู
  ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 1055-1061. 3) พัฒน์โกศล หนูสมแก้ว
      4) ธีวรา จันทร์ชมภู
       
6 การคัดแยกขนาดมาตรฐานคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิค การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต 1) เอกชัย เพชรทอง
  การประมวลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม และการจัดการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม  2) ธวัชวงศ์ เปรมมิตร์
    เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี, 1153-1158. 3) ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
      4) วชิรธร จันทร์ชมภู
      5) สุจิตรา ทิพย์ศรีราช

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)   

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 Mobile application development of In Proceeding of The Fifth International 1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  hydroponic smart farm using information flow   Conference on Information Technology,  2) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์
  diagram.  (pp. 150-155), Chonburi: The Association of  
    Council of IT Deans (CITT) and Burapha  
    University.  
       
 2 Wearable Computing for  The 16th International Conference 1) Manasawee Kaenmpornpan
  Dementia Patients on Computing and Information 2) Nguyen Duc Khai
    Technology (IC2IT) 3) Khanabhorn Kawattikul
       
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)
1 การประยุกต์ใช้ Google Earth  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง. ปีที่ 9 1) วชิรธร จันทร์ชมภู
  สำหรับการสร้างสื่อโฆษณา : ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563, 2) สุพรรณี ปลัดศรีช่วย.
  แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี  150-159.  
  ด้วยวิธีการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์.    

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(ค่าน้ำหนัก 1.00)  

 ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 Effecting of environmental conditions  วารสารวิชาการ Journal of Current Science and  1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  to accuracy rates of face recognition Technology (JCST). Vo.10. No.1. 2563. 2) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์
  based on IoT solution.    3) Professor Dr. Tzilla Elrad
       
2 IoT architecture based on information TEM Journal, 9(4), 2020. 1330-1337. 1) มีนนภา รักษ์หิรัญ 
  flow diagram for vermiculture smart farming kit.   2) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์
       
3 A PRACTCAL MODEL FROM MULTIDIMENSIONAL Journal of Information and Communication 1) มีนนภา รักษ์หิรัญ 
  LAYERING:PERSONAL FINANCE INFORMATION Technology, 19(3), 2020. 321-349. 2) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์
  FRAMEWORK USING MOBILE SOFTWARE    
  INTERFACE OPERATIONS.    
       
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาล การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน 1) นัฐกาญจน์ บุญคร
    ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ Business Across Crisis.  2) สุวิภาพร โต่นวุธ 
    ในวันที่ 9 ก.ค.63 ณ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  3) นลินี ชนะมูล
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
       
2 การเปรียบเทียบการให้บริการและค่าใช้จ่ายของ การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต 1) นัยสยาม ทิณรัตน์
  บริษัทเอาท์ซอร์ซ: กรณีศึกษา บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2) มาลัย โพธิพันธ์
  แอนด์มิวสิคเคิล   ราชมงคลตะวันออก จันทบุรี. วันที่ 28-29 พ.ค. 2563. 3) วิชุดา มิ่งสกุล.
       
3 การบริหารสวนลำไยสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2020. 1) อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
  ของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี.   วันที่ 29 ก.พ.63. คณะบริหารธุรกิจ 2) กุลณัฐ พันธุ์มี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
       
 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต 1) ธิดา ทับทิมศรี
  กรณีศึกษา ร้านไม้ราชพฤกษ์. และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2) นราธิป บุญประสม 
    ราชมงคลตะวันออก จันทบุรี.ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563.  3) ชัยวรพงศ์ ชูแก้ว
      4) พัชรลัย ชูแก้ว
      5) เจตน์จรรย์ อาจไสธง 
      6) ศศิวิมล เปียหมื่นไวย์
       
5 ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้บริหาร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 1) ชนิตา ศรีชื่น
  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5. การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2) กชกร ผ่องผาด
    (Research to Make A  Change).  3) ธัญวรัตน์ ดำมาก
    วันที่ 29 พ.ค. 63. ณ มหาวิทยาลัย 4) กาญจนา ผลาผล
    ราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  
       
 6 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 1) อรัชพร มีดี
  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5. การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2) กมลทิพย์ น้อยอารมณ์
    (Research to Make Make A Change).  3) มณธิการ์ สามิภักดิ์
    วันที่ 29 พ.ค. 63. ณ มหาวิทยาลัย 4) กาญจนา ผลาผล
    ราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  
       
7 การรับรู้ข่าวสารเรื่องโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ 1) ยุบุญ พฤหัสไพลิน
  2019 กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนไทย.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 12 กันยายน 2563 2) เจตน์จรรย์ อาจไธสง
    ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (ORAL). 3) สุภิญญา แย้มรัตน์
       
8 การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 1) พิศาล ทองนพคุณ
  สองภาษาไทย-อังกฤษ วิชาอาเซียนศึกษาบนระบบ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2) ผศ.อาริสาย์ รุ่งเรืองผล
  ปฏิบัติการแอนดรอย์ ครั้งที่ 13. วันที่ 31 ตุลาคม 2564.  
    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
       
9 แผนการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับนานาชาติ 1) ญาณิศร ด่วนแสง
  การทอเสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุรี  ครั้งที่ 10. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  2) อาทิตย์ โพธิ์ชัย 
    จ.นนทบุรี. วันที่ 17 ก.ค.63. 3) ธนพงษ์ ร่วมสุข
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40) 
1 Marketing Communication of The Corona Sciences and business management 1) เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  Virus Disease Starting in 2019 and Thai’s graduate conference 2020 (SBC2020), 2) ยุบุญ พฤหัสไพลิน
  People Behavior on Self-protection. Proceeding Sciences and business 3) สุภิญญา แย้มรัตน์
    management graduate conference 2020,  
    On 27 November 2020. 121-130 p.  
       
2 Labor Marketing: The Second-Order Sciences and Business Management Graduate 1) เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  Confirmatory Factor Analysis of Factors Conference 2020: SBC2020. Suan Sunandha  
  Affecting Truck Drivers Competence in Rajabhat University.  
  ASEAN Community.     
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 ผลการเสริมสร้างศักยภาพด้านการขับขี่ปลอดภัย วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1) ชัยวรพงศ์ ชูแก้ว
  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ตะวันออก. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. ม.ค.-มิ.ย.63. 2) พัชรลัย ชูแก้ว 
  วิทยาเขตจันทบุรี.   3) วัชระชัย จูมผา
      4) เจตน์จรรย์ อาจไธสง
       
 2 การบริหารจัดการองค์กรและแรงจูงใจในการทำงาน วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และ 1) กฤช จรินโท
  ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในธุรกิจผลิตชิ้น สังคมศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. พ.ค.-ส.ค. 63. 2) ลัดดาวัลย์  ฤทธิ์สมบูรณ์
  ส่วนยานยนต์: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี.     
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 30 1) บุปผา ภิภพ
  นวัตกรรมของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2. เมษายน-มิถุนายน 2563. 2) ผศ.ดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์  
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
  ในประเทศไทย