ปีงบประมาณ 2564
  งบประมาณรายได้

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 1) นางสาวบุปผา ภิภพ Download
  ภาคตะวันออก 2) ผศ.ดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์   
       
2 อิทธิพลของนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลการดำเนินงาน 1) นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์ Download
  ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         
       
3 การศึกษาการจัดการอุณหภูมิของตัวแทนให้บริการ 1) นายธนพงษ์ ร่วมสุข Download
  โลจิสติกส์ระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาประเทศไทย    
       
4 การออกแบบทางเลือกสำหรับการพัฒนารูปแบบจำลองการขนส่ง 1) นางสาววิชุดา มิ่งสกุล Download
  เพื่อหาต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งผักออร์แกนิค 2) นายธนพงษ์ ร่วมสุข  
       
5 การจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงพาณิชย์ 1) นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน Download
       
6 รูปแบบกิจกรรมนันทนาการต่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ 1) นายธนพล ถาวรศิลป์ Download
  ในจังหวัดจันทบุรี    
       
7 การพัฒนาระบบเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีเทียบโอน 1) นายคณภร ควรรติกุล Download
  (กรณีศึกษา:สาขาระบบสารสนเทศ)  2) นายวุฒิภัทร หนูยอด  
    3) นางสาวกชนิภา เสริมสัย  
       
8 การพัฒนาทักษะการฟัง- พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 1) นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์ Download
  โดยใช้แอปพลิเคชั่น  English 1    
       
 9 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูก 1) นายสุทธิพงษ์  คล่องดี Download 
  ต้นกล้าทุเรียน 2) นางสาวนลินี ชนะมูล   
       
 10 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางบัญชีโดยใช้ทฤษฎีความสามารถ 1) นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย Download
  ของตนเองร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน  2) นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์   
       
11 ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 1) นางสาวจิรานุช ยวทอง  Download 
  การทำงานของผู้ทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต   
  จังหวัดจันทบุรี    
       
12 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร 1) นางสาวปราณีต สมพล Download 
  ในสถาบันอุดมศึกษา     
       
13 การยกระดับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร   1) นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน Download 
       
14 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ  Download 
  ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี    
       
15 การพัฒนาระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 1) นางสาวมณี โพธิ์เผือก  Download 
  ด้วยเทคนิค Benchmarking    
       
 16 การศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสำหรับองค์กร 1) นายปฏิญญา จินโนรส Download 
  ทางการศึกษา     
       
17 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 1) นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ Download 
  และความสามารถในการตรวจสอบได้ของการดำเนินงาน    
  พัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
       
 18 การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสม  1) นางสาวประภาจิต ตะพอง Download 
  กรณีงานสหกิจศึกษา    
       
19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1) นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์ Download
  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 3) นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ  
       
20 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของบุคลากร 1) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต Download
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2) นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ  
    3) นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์  
       
21 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา  1) นางสาวปัทมา เกรัมย์ Download
  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2) ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์  
  วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อรองรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3) นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ  
  ของสถานประกอบการในเขต EEC    
       
 22 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวของนักศึกษา 1) นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส  Download
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2) นางสาวบุราณี ระเบียบ  
    3) นางพูลสุข บุญก่อเกื้อ  
    4) นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ   
       
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 1) นางสาวบุราณี ระเบียบ Download
  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2) นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ   
    3) นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส   
       
24 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องนอนสำหรับผู้พิการผ่านระบบไร้สาย 1) นายชาคริต วินิจธรรม Download
    2) นายวุฒิไกร จันทร์ขามเรียน  
    3) นางสาวขวัญจิต ออกเวหา  
    4) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ  

 

  งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 โครงการจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน 1) นางพูลสุข บุญก่อเกื้อ Download
  ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเกาะช้าง 2) นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส  
       
2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  1) นางสาวบุราณี ระเบียบ Download
  เพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์และความจำขณะทำงาน 2) นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส  
  ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3) นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ  
  วิทยาเขตจันทบุรี 4) นางสาวปัทมา เกรัมย์  
       
3 ความสัมพันธ์ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 1) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์  Download
  และบล็อกเขนอัลกอริทึมเพื่อการลงทุนมูลค่าเพิ่มบิทคอยน์  2) นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ   
       
4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและเกษตรอำเภอขลุง  1) นายชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล  Download
  จังหวัดจันทบุรี 2) ณมน ศรหิรัญ   
    3) สุทธิพงษ์ คล่องดี   
    4) นลินี ชนะมูล   
    5) ปัทมา ศรีน้ำเงิน   
    6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์   
    7) ทัตพล พุ่มดารา    
       
 5 บูรณาการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชน 1) ผศ.ดร.นารถรพี ตันโข  Download
  สู่ Digital Market ระดับสากล  2) ผศ.ดร.กฤช จรินโท   
    3) ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข   
    4) ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล   
    5) ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ   
    6) ผศ.ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์   
    7) ผศ.ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี   
    8) ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน   
    9) ดร.สุคนทิพย์ วงศ์พันธ์   
    10) ดร.ณชญาภัส รอดประยูร   
    11) ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์   
    12) ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ   
    13) ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์    
    14) ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์   
    15) ผศ.ดร.ปิยฉัตร บูระวัฒน์   
    16) ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี   
    17) ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง   
    18) ดร.ปริญ วีระพงษ์    
    19) ดร.ดวงพร พุทธวงค์   
    20) ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม   
    21) ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร   
    22) อาจารย์สุรพร อ่อนพุทธา   
    23) ดร.สุชัญญา สายชนะ   
    24) อาจารย์พุทธิวัต สิงห์ดง   
    25) อาจารย์กรรณิกา ศรีบุญเรือง   
    26) นายธนยศ พุฒตาล   
    27) นายธานี ชาวคูเวียง   
       
6 บุคลิกภาพพนักงานองค์กรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1) ผศ.ดร.กฤช จรินโท  Download
  ของโลกธุรกิจยุค 4.0  2) ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์   
       
7 การสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 1) นางสาวจิตสุภา สาคร  Download
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  2) ผศ.กาญจนา ผลาผล   
       
8 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม            1) บุญฑริกา สุมะนา   Download
  โดยชุมชนและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดิจิทัลอัจฉริยะ 2) พรจิต พีระพัฒนกุล   
  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 3) วรรณศิริ หิรัญเกิด    
  ชุมชนหลังวัดโรมัน จังหวัดจันทบุรี 4) ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ    
    5) ภาวิณี ทองแย้ม    
    6) วัชราภรณ์ ขายม    
    7) ณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ   
    8) ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส   
    9) อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย    
    10) ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์    
    11) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต   
    12) มัทนา ชาญกิจ    
       
9 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวัดขนาดแหวนอัจฉริยะสนับสนุนการขาย 1) ณัฐพล ชมแสง  Download
  เครื่องประดับออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 2) อัครเดช ฐิศุภกร   
  จังหวัดจันทบุรี 3) ธนพงษ์ ร่วมสุข