งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2564
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 เว็ปแอปพลิเคชันบริหารจัดการสวนทุเรียนเพื่อรองรับ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล 1) ภาณุพงษ์ พานทอง
  สมาร์ทฟาร์ม ตะวันสุวรรณภูมิครั้งที่ 5 วันที่ 29-30 เม.ย.2564 2) มีนนภา รักษ์หิรัญ
    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
    ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา.  
       
       
       
       
       
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)   

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
       
       
       
       
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)
       
       
       
       

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(ค่าน้ำหนัก 1.00)  

 ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
       
       
       
       
       
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10  นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
  ที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของวิสาหกิจขนาดกลาง ในวันที่ 25-28 ม.ค.64. รูปแบบ Online Conference  
  และขนาดย่อมในจังหวัดจันทบุรี    
       
2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 1) ศุภรัตน์ จันทร์เกษม
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี. หัวข้อ "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 2) นัชนันท์ รอบรู้
    วันที่ 28 พ.ค.2564. นำเสนอออนไลน์. 3) ปรารถนา สุนทร
      4) ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
       
3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การ ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9  1) ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
  บริหารส่วนตำบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก เรื่อง "การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม"วันที่ 17-18 มิ.ย. 64 2) ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  3) จิรานุช ยวงทอง
    ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet). 4) ปัทมา เกรัมย์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย