งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2564
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 เว็ปแอปพลิเคชันบริหารจัดการสวนทุเรียนเพื่อรองรับ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล 1) ภาณุพงษ์ พานทอง
  สมาร์ทฟาร์ม ตะวันสุวรรณภูมิครั้งที่ 5 วันที่ 29-30 เม.ย.2564 2) มีนนภา รักษ์หิรัญ
    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
    ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา.  
       
 2 สื่อการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ ด้วยเทคโนโลยีภาพ  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ  1) ปรียารัตน์ ทุ่มทอง
  เสมือนจริงสำหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษา    เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 ณ คณะเทคโนโลยี  2) สุทธิพงษ์ คล่องดี
      สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
      วันที่ 4 มีนาคม 2564  
       
3 เทคนิคการสร้างภาพจำ วัดในกรุงเทพมหานคร    การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์  1) นพพร สัจจา
     และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564. มหาวิทยาลัย  2) ดลสันติ์ วิลาจันทร
     ราชภัฏจันทรเกษม. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564.  3) วชิรธร จันทร์ชมภู
       4) คณภร ควรรติกุล
       
 4 ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจเกษตร   การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต  1) ณัฐจารี อรุณโชติ
   จังหวัดจันทบุรี   และการจัดการ ครั้งที่ 6 หน้า 760-766.  2) คณภร ควรรติกุล
      วันที่ 1-3 ก.ย.64  3) วุฒิภัทร หนูยอด
       4) กชนิภา เสริมสัย
       
 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ  การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13  1) วุฒิภัทร หนูยอด
  ภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์  (EENET2021). หน้า 282-285.   2) คณภร ควรรติกุล
     วันที่ 12-14 พ.ค. 64.  
       
6 การศึกษาศักยภาพการรับรู้สิทธิประโยชน์สำหรับพื้นที่  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต   1) สันติพงศ์ จิโรจน์กลุกิจ
   เพิ่มมูลค่าสินค้าเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ  และการจัดการ ครั้งที่ 6  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   2) นายวชิรธร จันทร์ชมภู
     ราชมงคลรัตนโกสินทร์. วันที่ 1-3 ก.ย. 2564.  
       
7 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเทศ  การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคล  1) นายวชิรธร จันทร์ชมภู
  ในพื้นที่เสี่ยงต่อการล่าสัตว์ด้วยกระบวนการลำดับชั้น  กรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งที่ 5.    2) ธนชัย พานพุฒ
  เชิงวิเคราะห์และความหนาแน่นข้อมูล  วันที่ 4-6 ส.ค. 2564.  3) ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
       4) วัชรากร ปิ่นธุรัตน์
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)   

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 Book Cover and Content Similarity Retrieval   The 14th Multi-Disciplinary International    1) ฉัตรเกล้า เจริญผล
  Using Compute Vision and NLP    Conference on Artificial Intelligence 2021    2) คณภร ควรรติกุล
  Techniques   (MIWAI) Publisher: Springer International   
      Publishing. 2-3 ก.ค. 2564. หน้า 34-44   1) Wachirathorn Janchomphu
2 Exploring Renewable Energy Suitable Solar  GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy,    2) Nattadon Pannucharoenwong
  Power Area Using Remote Sensing   Environment, & Climate Change Transitions in    3) Phadungsak Rattanadecho
  and GIS : Ubon Ratchathani Thailand   GMS. 16-17 November 2021.   4) Pranpriya Wongsa
       
3 Automated Light System in Smart Home   ในการประชุมวิชาการ The 30th International   1) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
  for Elderly and Disabled People   Conference on Software Engineering and Data    2) นางสาวกวินนา สาครไทย
  Using Mosquitto Server   Engineering (SEDE 2021). หน้า 115-122.    3) ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
     11 ตุลาคม 2564.  
 4 A Case Study of Project-based Learning    The 7th Internatinal Conference on Frontiers   1) Panititi Netinant
  on Internet of Things Course   of Educational Technologies (ICFET 2021).    2) Punnipa Narad
      หน้า  1-5. วันที่ 18-20 มิ.ย. 2564.   3) Meennapa Rukhiran
       
5 Beyond Traditional Piggery to Automation   ICEEG 2021 The 5th International Conference    1) Paniti Netinant
  Farm System Based on Internet of Things  on E-Commerce E-Business and    2) Anirut Niratsoke
     E-Government. 28-30 เมษายน 2564.   3) Meennapa Rukhiran
       
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)
 1 การพัฒนาเว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูลการเลี้ยง  วารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1    1) วิชริณี สวัสดี
  และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชันโรง    ก.ค.-ก.ย. 2564.   2) พิศาล ทองนพคุณ
       
2 การวิเคราะห์หาค่าเทรซโฮลด์ที่เหมาะสมและปลอดภัย  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  1) วิชริณี สวัสดี
  สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านม่านตา  มหาสารคาม. 2564. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (น.40-49).   2) ณรงฤทธิ์ วังคีรี
     มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
       
3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใบรับรองการจัดการ  วารสารวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  1) สุทธิพงษ์ คล่องดี
  คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 . ม.ค.-มิ.ย. 2564.  
       
4  การพัฒนาระบบสื่อสารการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริม  วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 3.   1) มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
   ทักษะการอ่านอักษร A-Z   หน้า 108-120. ก.ย.-ธ.ค. 2564.  
   DEVELOPMENT OF VIRTUAL ALPHABET    
   LERNING MEDIA SYSTEM TO IMPROVE     
   STUDENT READING SKILL    
       
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  
1 พฤติกรรมการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนด้วยสื่อดิจิทัล  วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. หน้า 280-292.  1) ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
  ในศตวรรษที่ 21 ของผู้ปกครองในเขตภาคตะวันออก  พ.ค.-ส.ค. 2564.  2) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินนันทน์
       
2 Multiconcerns circuit component diagram   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน.   1) ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
  apply to improve on softeare    ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. หน้า 240-260.  2) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
  devement Empirical study of house    พ.ค.-ส.ค. 2564.  3) Tzilla Elrad
   bookkeeping mobile software    
       
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหาร ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10  นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
  ที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของวิสาหกิจขนาดกลาง ในวันที่ 25-28 ม.ค.64. รูปแบบ Online Conference  
  และขนาดย่อมในจังหวัดจันทบุรี    
       
2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 1) ศุภรัตน์ จันทร์เกษม
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี. หัวข้อ "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง 2) นัชนันท์ รอบรู้
    วันที่ 28 พ.ค.2564. นำเสนอออนไลน์. 3) ปรารถนา สุนทร
      4) ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
       
3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การ ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  1) ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
  บริหารส่วนตำบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดน เรื่อง "การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม" 2) ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
   ภาคตะวันออก วันที่ 17-18 มิ.ย. 64 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  3) จิรานุช ยวงทอง
      4) ปัทมา เกรัมย์
       
4 การจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลคลังวัสดุฝ่ายบริหาร  การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี  1) กฤตเมธ วรเลิศ   
  ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  2) อัฐภิญญา บัวพุทธ   
     มหาสารคาม, หน้า 663-671. วันที่ 4 มีนาคม 2564.  3) นลินี ชนะมูล
       
5 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้บริการด่านศุลกากร  ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15    1) ภัทราวรรณ หงษ์ทองดี
  ในสถานประกอบการในสถานการณ์  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 456-465.   2) รัตนาวลี สุขสมบัติ
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วันที่ 22-23 ก.ค. 2564.   3) ธนพงษ์ ร่วมสุข
       
 6 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15    1) สีหนุ สภาภักดิ์  
   ในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 635-644.   2) วิลาวัณย์ โพธิสุข  
     วันที่ 22-23 ก.ค. 2564.   3) วิชุดา มิ่งสกุล
       
7 ความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   1) ฉลาด เจริญพร
  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชี  "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง"   2) เชิด อม
  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  (Management in Disruptive Technologies Era).   3) อัจฉรา ศรีสุข
     ณ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   4) ปัทมา เกรัมย์
     ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. 28 พ.ค.2564.  
       
 8 ความคาดหวังของผู้บริหารสายงานบัญชี  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   1) จันทิมา ทองหมั่น
  ด้านทักษะทางวิชาชีพส่วนบุคคลที่ส่งผล  "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง"   2) ชลธิชา คนมาก
  ต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี  (Management in Disruptive Technologies Era).   3) นวพร เพ็ญวรรณ์
  ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   4) จิรานุช  ยวงทอง
     ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. 28 พ.ค.2564.  
       
9  ทักษะวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน้าที่  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  1) จรัญญา  เรืองเดช
  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง"  2) ศุภาพร  จริยามา
  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง  (Management in Disruptive Technologies Era).  3) วิไลพรรณ  ยงยิ่ง
     ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  4) จิรานุช  ยวงทอง
     ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. 28 พ.ค.2564.  
       
 10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ  1) ชุติมา อาศัยราษฎร์ 
  ของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว  เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7   2) วราภรณ์ บุญโกย​  
     ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3) กรนก ชมทรัพย์
     มหาสารคาม. 4 มีนาคม 2564.  4) กาญจนา ผลาผล
       
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะนักวิชาชีพบัญชี  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ  1) สกุลรัตน์ คำแดง
  ที่ผู้ประกอบการต้องการตามมาตรฐาน  เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7   2) ชุลีกร  คำหอมกุล 
  การศึกษาระหว่างประเทศของนิคมอุตสาหกรรม  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3) ศิริมา เย็นเยือก
  อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง  มหาสารคาม. 4 มีนาคม 2564.  4) กาญจนา ผลาผล
       
12 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4  1) ศิริวรรณ์  สุขประเสริฐ
   จากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตำบลสองพี่น้อง  วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564.  2) ปัทมา  เกรัมย์
  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี    
       
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามหลัก  การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี  1) ศิริวรรณ์  สุขประเสริฐ
  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่   ครั้งที่ 15. วันที่ 17 ธันวาคม 2564.  2) จิรานุช  ยวงทอง
  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก    
       
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์  การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  1) นางสาวปภัสสร หงษ์ชาติ 
   ของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า  ครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัย  2) นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
     เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วันที่ 4-6 ส.ค. 2564.  3) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
       
15 การส่งเสริมชุมชนชาวชองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อคลุ้ม  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  1) นิศากร หวรจิตร์
     กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ฉะเชิงเทรา   2) เชษฐ์ณรัช อรชุน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  3) ฬิกา สมบูรณ์
     วันที่ 15 กรกฎาคม 2564.  4) ธนกร ภิบาลรักษ์
       5) พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
       6) จันทนี กองสุข
       
16 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรชาว  โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายวิจัย  1) ธนาวุฒิ ทองปลี
  สวนทุเรียน :กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย  2) เผ่าไท เมาะราษี
     ศรีนครินทรวิโรฒ. 5-6 ส.ค.64  
       
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40) 
 1 Supply chain analysis of import fresh fruit  E3S Web of Conferences 316 02014 (2021)   1) ธนพงษ์ ร่วมสุข
  business in thailand using the supply   icon ARD 2021. วันที่ 25-26 ส.ค.64  2) พรธิภา องค์คุณารักษ์
  chain operations reference (SCOR) model    
       
 2 Design Packing House Layout Using   Conference Proceedings sut international   1) Apimook Meewong
  Systematic Layout Planning  virtual conference on science and  2) Uriwan Hayakul
     technology. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.   3) Thanapong Ruamsuke
     273-278. วันที่  6 ส.ค. 2564.  
       
3 Design Packing House Layout Using  Conference Proceedings sut international   1) Apimook Meewong
  Systematic Layout Planning  virtual conference on science and   2) Uriwan Hayakul
     technology. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.   3) Thanapong Ruamsuke
     273-278. วันที่ 6 ส.ค. 2564.  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 การสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  1) นลินี ชนะมูล
  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564.   2) สุทธิพงษ์ คล่องดี 
  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   หน้า 1-17  3) พูลศิริ ประคองภักดิ์
       
 2  กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจสปา  วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2   1) ธนพงษ์ ร่วมสุข
  และนวดเพื่อสุขภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์  เดือนพ.ค.-ส.ค. 2564. หน้า 34-51.  2) พรธิภา องค์คุณารักษ์
  การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา    
  สายพันธุ์ใหม่ 2019    
       
3  การบริหารจัดการการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์  วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  1) ตรัยภพ แสงทอง  
  ของโรงพยาบาลด้วยระบบคัมบัง  กรกฏาคม-ธันวาคม 2564 หน้า 41-50.  2) สุวัฒน์ คุ้มบ้าน
       3)  นลินี ชนะมูล
       
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ  วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร   1) พิเชษฐ อุดมสมัคร 
  ของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัด  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.   2) เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
   สมุทรปราการ  ปีที่ 4 ฉบับที่ 3. ก.ย.-ธ.ค. 2564.  
       
5 ทัศนคติการเป็นเกษตรอัจฉริยะของเกษตรกร  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   1) ยุบุญ พฤหัสไพลิน
  ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี.   ปีที่ 15 ฉบับที่ 3. ก.ค.-ก.ย. 2564.   2) อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
       3) ชนะชัย หะวานนท์
       4) สโรชา สุวรรณ
       
6 ผลของการใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมาย  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.  1) มัทนา ชาญกิจ
  ผ่านบทอ่านที่มีต่อความสามารถและความคงทน  เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564.  2) พรพิมล ประสงค์พร
  ในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษา     3) วาริสา เหมกิตติวัฒน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
       
7 ผลของการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถ วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. เม.ย.-มิ.ย.64  1) มัทนา ชาญกิจ
  ในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา     2) ปวีร์นุช สดคมขำ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
       
8  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนหมวด  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  1) นายธนพล ถาวรศิลป์
  วิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  เล่มที่ 35. หน้า 167-175.  2) นายประสาท เนืองเฉลิม
  เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ม.ค.-เม.ย.64  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับ  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  1) นลินี ชนะมูล    
  การจัดการความเสี่ยงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล  มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 154-164.  2) พูลศิริ ประคองภักดิ์
   ประจำอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี    
       
2 การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1   1) อนันตพร วงศ์คำ
  สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ม.ค.-ก.พ.64  2) นริส อุไรพันธ์
  ในภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาเกษตรกร    3) จินดา ทับทิมดี
  ในจังหวัดสุพรรณบุรี    
       
 3 Application of a fuzzy Analytic Hierarchy   ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND  1) Naris Uraipan
  Process to Select the Level of a Cyber  INFORMATION TECHNOLOGY, Vol.15, No.2,   2) Prasong Praneetpolgrang
   Resilient Capability Maturity Model  August 2021, 198-207.  3) Tharinee Manisri
  in Digital Supply Chain Systems    
       
4 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 34(2), 33-48.  1) ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
  สู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจ  พ.ค.-ส.ค. 2564.  2) รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
  ชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง    
       
  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)  
 1 Factors Affecting Travelers to the   Journal of Management information  1) อิสระพงษ์ พลธานี
  Westem Region of Thailand  and Decision Sciences. หน้า 1-10. Volume 24,   2) ธนพล ถาวรศิลป์
     Special Issue 1.  3) จิรชัย หมื่นฤทธิ์
       
2 Researching anxiety of pre-service teachers  Journal of Education and Learning   1) Veena Prachagool
  in teaching science and  (EduLearn) Vol. 15, No. 3, August 2021, pp.   2) Prasart Nuangchalerm
  mathematics program  438-442. ISSN: 2089-9823 DOI:   3) Juhji 
     10.11591/edulearn.v15i3.20282  4) Thanapol Thavornsil