ปีงบประมาณ 2563

- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•  โครงการ Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการโปรแกรมสำหรับนักโปรแกรมเมอร์

 - ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์
 โครงการพัฒนานศ. 4.0

  โครงการ English is Fun

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน "IFRS 16 สัญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน"

•  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
  โครงการเสริมสร้างอาชีพวัยรุ่น
  โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ - ผลผลิตด้านบริการวิชาการ

   โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

   โครงการสร้างช่องทางการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

   โครงการการคำนวณต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน

   โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม

   โครงการช่องทางการตลาดดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มทหารผ่านศึก ตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี 

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนผลไม้เมืองจันท์ด้วยระบบมาตรฐาน GAP

 - ผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   โครงการสร้างสรรค์และสาธิตเมนูกระวานไทยเพื่อการค้าและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่อสาธารณชน