ปีงบประมาณ 2563

- ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  โครงการ Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการโปรแกรมสำหรับนักโปรแกรมเมอร์

 

- ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์
  โครงการพัฒนานศ. 4.0

 

  โครงการ English is Fun

 

  โครงการพัฒนานักศึกษาด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน "IFRS 16 สัญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน"

 

  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์

 

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

  โครงการเสริมสร้างอาชีพวัยรุ่น

  โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ 

 

- ผลผลิตด้านบริการวิชาการ

   โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

 

   โครงการสร้างช่องทางการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ

 

   โครงการการคำนวณต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน

 

   โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม

 

   โครงการช่องทางการตลาดดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มทหารผ่านศึก ตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี

 

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนผลไม้เมืองจันท์ด้วยระบบมาตรฐาน GAP

 

 

- ผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   โครงการสร้างสรรค์และสาธิตเมนูกระวานไทยเพื่อการค้าและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

   โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่อสาธารณชน