ปีงบประมาณ 2565
  งบประมาณรายได้

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
 1  โครงการวิจัยชุดเรื่อง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับห่วงโซ่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ภิภพ Download 
   คุณค่าใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนภูมิใจอนงค์    
       
   โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ภิภพ Downlod 
   ของกลุ่มวิสาหกิจ  นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง   
       
   โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การยกระดับการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่  ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ  Downlod 
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนภูมิใจอนงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล  
   ด้วยหลักกระบวนการเชิงสร้างสรรค์    
       
 2  โครงการวิจัยชุดเรื่อง แนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  นายนริส อุไรพันธ์ Downlod 
   ผักอินทรีย์สำหรับเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี    
       
   โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาโซ่อุปทานด้วยแบบ SCOR   นายนริส อุไรพันธ์  Downlod   
   สำหรับผักอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี  นางสาวมาลัย โพธิพันธ์  
     นางพูลศิริ ประคองภักดิ์   
        
   โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมความต้องการการบริโภค  นางสาววิชุดา มิ่งสกุล  Downlod  
   ผักอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี  นางสาวนลินี ชนะมูล   
     นางพูลศิริ ประคองภักดิ์  
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก  นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ  Downlod 
    ผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต  
     นายนริส อุไรพันธ์   
       
3  โครงการวิจัยชุดเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ   นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์ Downlod
    ตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดแก่ชุมชน    
    และกลุ่มเปราะบาง ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ     
    จังหวัดจันทบุรี    
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงเห็ด   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ Downlod
    อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง   นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์   
       
        
   โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเห็ดแปรรูป   นายนริส อุไรพันธ์ Downlod
    เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนตำบลคลองพลู   นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ   
    อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี    
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนารูปแบบสื่อเพื่อนำเสนอ   นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง Downlod
    ผลิตภัณฑ์เห็ดชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ ตำบลคลองพลู    ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง  
    อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน  
      นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์  
      นายพิเชษฐ อุดมสมัคร  
      นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ภิภพ  
       
 4   โครงการวิจัยชุดเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต Downlod
    เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์    
    ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี    
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ   นางสาวปัทมา เกรัมย์ Downlod
    เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์   นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย  
    เพื่อการค้าของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลตะเคียนทอง   นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส  
    อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี    
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต Downlod
    และการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์   นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์  
    ของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลตะเคียนทอง   นางสาวจิรานุช ยวงทอง  
    อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี    
       
 5   โครงการวิจัยชุดเรื่อง การยกศักยภาพการผลิตและการค้าผลไม้   นางพูลศิริ ประคองภักดิ์ Downlod
    ของเกษตรกรรายย่อยระดับท้องถิ่น    
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาแรงจูงใจและความตระหนัก   นางสาวนลินี ชนะมูล  Downlod
    ด้านของคุณภาพสินค้าไม้ผลเพื่อการส่งออกของเกษตรกร   นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ  
    รายย่อย    
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การออกแบบจำลองการกระจายสินค้า    นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ Downlod 
    ประเภทไม้ผลในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแบบ G2G ระดับท้องถิ่น   นางสาวนลินี ชนะมูล  
        
    โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยง   นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ Downlod
    ของผู้ค้าผลไม้ออนไลน์   นางสาวนลินี ชนะมูล  
       
    โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค   นางพูลศิริ ประคองภักดิ์ Downlod
     ต่อการซื้อผลไม้ผ่านระบบ e-Commerce   นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ  
       
        
   

 

 งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1  การเพิ่มศักยภาพการบูรณาการโมเดลธุรกิจเกษตรดิจิทัลบริการ  นายวชิรธร  จันทร์ชมภู  Downlod
   เพื่อยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายสารชีวภัณฑ์  น.ส.วิชริณี สวัสดี  
   การเกษตร ภาคตะวันออก  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง  วงศ์อุต   
       
2  โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรไอที  นายนริส อุไรพันธ์  Downlod
    ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสำหรับ  นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ   
    ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ ERP  นายคณภร ควรรติกุล  
     นางสาวกชนิภา เสริมสัย  
       
3  โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ผศ.กาญจนา ผลาผล Downlod
    ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง     
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     
       
4  ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของการบริหารงาน  นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์ Downlod
   เทศบาลตำบลพานทอง ประจำปีงบประมาณ 2564  นางสาวมัทนา ชาญกิจ   
     นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง  
       
5  การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงาน   นางสาวจิตสุภา  สาคร Downlod
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง    ผศ.กาญจนา ผลาผล   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
       
6  การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต  ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข Downlod
   Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร  
     ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม  
     ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง  
     ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร  
     ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์  
     ผศ.ดร.กฤช จรินโท   
       
7  โครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยี 5G    ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์  Downlod
   มาประยุกต์ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์   ผศ.ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี   
   และกิจการที่เกี่ยวข้อง   ร.อ.หญิงดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่  
      ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม  
      ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์  
      ศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต  
      ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์  
      ผศ.ดร.กฤช จรินโท  
      ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์  
      ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข  
      ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์