การจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี 2567
   คู่มือจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2567

 

 คู่มือแผนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือแผนบูรณาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 คู่มือแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คู่มือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2567

   แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ปี 2567

 

 แบบฟอร์มโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัด
    - แบบฟอร์มจัดทำโครงการจังหวัดชลบุรี
    - แบบสรุป
    - แบบฟอร์มโครงการแบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ
    - แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

 แบบฟอร์มโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
    - แบบสรุป
    - แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉม
    - แบบฟอร์มโครงการ4.0แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
    - คู่มือ ณ วันที่ มิ.ย. 65
    - แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 แบบฟอร์ม ง
    - 
ง.1 (งบดำเนินงาน)

    - 
ง.2 ครุภัณฑ์ (สรุปครุภัณฑ์)

    - 
ง.2-1 (ครุภัณฑ์)

    - 
ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง)

    - 
ง.4 (โครงการวิจัย)

    - 
ง.5 (สรุปโครงการ)

    - 
ง.6 (คำนวนค่าสอน)

    - 
ง.7(ยานพาหนะ)

    - 
ง.8 (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์)

    - 
ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร)

    - 
ง.10 (ค่าใช้จ่าย ตปท.)

    - 
ง.11 (หารายได้)

    - 
ง.12 (ทุนการศึกษา) เชื่อมโยงแผนมหาวิทยาลัย ปี 2566 - 2570