ปีงบประมาณ 2566
  งบประมาณเงินรายได้

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
 1 การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์  Download 
  ของผู้สูงอายุ ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ   
       
 2 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนขนมแปลก  นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ Download 
  ริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี  นางสาวนลินี ชนะมูล   
       
3 การเสริมสร้างสมรรถนะครูในจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมการจัดการ นางสาวปวีร์นุช สดคมขำ Dowload
  เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในวิชาภาษาอังกฤษ ผศ.อาริสาย์ รุ่งเรืองผล  

 

 

 งบประมาณเงินยุทธศาสตร์

 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
 1 โมเดลกลยุทธ์การตลาดธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง Download 
       
       

 งบประมาณเงินรายได้

   งบประมาณเงินรายไ  งบประมาณเงินรายได้ด้