สำหรับอาจารย์และบุคลากร

  แบบฟอร์มฝึกอบรมสัมมนา

  หนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญวิทยากร

  บันทึกข้อความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน

  บันทึกข้อความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ

  แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน

  สวท.14 แบบให้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับอาจารย์

  สวท.14 แบบให้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับอาจารย์

  แบบฟอร์ม การประเมินเลื่อนเงินเดือนอาจารย์ (ข้าราชการ)

  แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนอาจารย์(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

  แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากร 2562-2566

  แผนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ