แบบฟอร์มงานวิจัย

 หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. ตะวันออก พ.ศ. 2556-2560(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559)

 เอกสารการเสนอของบประมาณแผ่นดิน 2563 ชุดที่ 2

 เอกสารการเสนอของบประมาณแผ่นดิน 2563 ชุดที่ 1

 ยุทธศาสตร์รายประเด็น 2562

 แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ 2563

 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 แบบฟอร์มขอเบิกเงินงานวิจัย งวดแรก

 แบบฟอร์มขอเบิกเงินงานวิจัย งวดก่อนงวดสุดท้าย

 แบบฟอร์มขอเบิกเงินงานวิจัย งวดสุดท้าย

 แบบฟอร์มขอขยายเวลา

 แบบฟอร์มขอชี้แจงเรื่องขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย

 แบบ สวพ 1 ป ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมโครงการวิจัยสัดส่วนงานวิจัย

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยชุด 2561

 รหัส OECD

 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (วจ1)

 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (วจ2)

 แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน แผ่นดิน (ผด.1)

 แบบ สวพ 1 ป ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมโครงการวิจัยสัดส่วนงานวิจัย

 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)

 ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (รายได้)

 ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แผ่นดิน)

 ตัวอย่าง ปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 แบบฟอร์มใบรับรองการเลี้ยงและใช้สัตว์

 แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 เอกสารประกอบคำเสนอของบประมาณวิจัย แผ่นดิน 2562