ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรม
โครงการ​สัมมนา​และการแข่งขัน​ท...

โครงการ​สัมมนา​และการแข่งขัน​ทักษะ​ทางวิชาการ​ด้านบริหาร​ธุรกิจ​ 9​ มทร.​ ครั้งที่​ 10​ [อ่าน : 13 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก...

วันที่ 14 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งช... [อ่าน : 11 ครั้ง]

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจก...

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมทางวิชาการและจัดนิทรรศการในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน... [อ่าน : 25 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม...

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิ... [อ่าน : 61 ครั้ง]

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหล...

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด [อ่าน : 49 ครั้ง]

หารือความร่วมมือระหว่างทัณฑสถา...

หารือความร่วมมือระหว่างทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา และคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 37 ครั้ง]

SCT Open House 2022 อัปเดตเทรน...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรม "SCT Open House 2022" อัปเดตเทรนด์การศึกษา และอ... [อ่าน : 310 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบ... [อ่าน : 147 ครั้ง]

การประชุมหารือประเด็นความร่วมม...

การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยและสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จำกัด เพื่อร่วมม... [อ่าน : 83 ครั้ง]

สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล เข้าร่ว...

สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ผ่านช่องทาง Live สด Facebook Fanpage ร่วมกับสมาคมผู้ผลิ... [อ่าน : 67 ครั้ง]

ประชุมร่างข้อหารือ ความร่วมมือ...

ประชุมร่างข้อหารือ ความร่วมมือ MOU กับสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย [อ่าน : 69 ครั้ง]

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริกา...

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม นำนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ... [อ่าน : 211 ครั้ง]

การหาความร่วมมือและการให้บริกา...

การหาความร่วมมือและการให้บริการวิชาการร่วมกับโครงการพัฒนาระบบ IoT ต้นแบบสำหรับติดตามสภาพอากาศสวนทุเร... [อ่าน : 222 ครั้ง]

กิจกรรมประกวดดาวเดือนและดาวเที...

กิจกรรมประกวดดาวเดือนและดาวเทียม Rmutto Chan Freshy2022 [อ่าน : 330 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจ...

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 363 ครั้ง]

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสั...

กิจกรรมที่ 1 การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง [อ่าน : 348 ครั้ง]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมห... [อ่าน : 131 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 246 ครั้ง]

โครงการอบรม Business Analysis

โครงการอบรม Business Analysis [อ่าน : 250 ครั้ง]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่... [อ่าน : 134 ครั้ง]

โครงการ SCT จิตอาสาใส่ใจสิ่งแว...

โครงการ SCT จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม [อ่าน : 388 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา [อ่าน : 242 ครั้ง]

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกัน คุณภาพของคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมย่อ... [อ่าน : 122 ครั้ง]

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมย่อยท... [อ่าน : 297 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ การ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับคณะ [อ่าน : 247 ครั้ง]

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการตร...

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรม... [อ่าน : 173 ครั้ง]

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการตร...

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร (Pre-Audit) ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 274 ครั้ง]

กิจกรรมสัมมนาการเตรียมความพร่้...

กิจกรรมสัมมนาการเตรียมความพร่้อมสำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาา [อ่าน : 377 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม ให้การต้อนรั...

คณะเทคโนโลยีสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร... [อ่าน : 274 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ...

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ SCT Chan Fun Run วิ่งเพลินเดินชมสวนผลไม้ [อ่าน : 223 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการ การพั...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นมุ่งฐานสมรรถนะและการบริการหลักสูตรแบบบูรณาการ [อ่าน : 313 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม ได้เข้ารับกา...

คณะเทคโนโลยีสังคม ได้เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการตรวจ... [อ่าน : 288 ครั้ง]

กิจกรรม "การวิพากย์หลักสูตรระย...

กิจกรรม "การวิพากย์หลักสูตรระยะสั้น มุ่งฐานสมรรถนะ" [อ่าน : 371 ครั้ง]

กิจกรรมการอบรม "เกณฑ์การประเมิ...

กิจกรรมการอบรม "เกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดกลุ่มสถาบันกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม... [อ่าน : 319 ครั้ง]

พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริ...

พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา2563 [อ่าน : 240 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อกา...

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการรายวิชาบนเครือข่าย e-Learning ของมหาวิทยาลัย [อ่าน : 429 ครั้ง]

พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริ...

พิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา2562 [อ่าน : 787 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อกา...

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) [อ่าน : 622 ครั้ง]

นิทรรศการแสดงผลงานคณะเทคโนโลยี...

นิทรรศการแสดงผลงานคณะเทคโนโลยีสังคม งาน“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 20” ประจำปี 2... [อ่าน : 430 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาล... [อ่าน : 501 ครั้ง]