ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมท...

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 16 ครั้ง]

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้...

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 37 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการ...

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 185 ครั้ง]

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้...

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียนมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา... [อ่าน : 80 ครั้ง]

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจ...

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2562 [อ่าน : 123 ครั้ง]

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการ...

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพ [อ่าน : 42 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [อ่าน : 51 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคส...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 55 ครั้ง]

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณ...

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 143 ครั้ง]

การประชุมความพร้อมด้านแผนแม่บท...

การประชุมความพร้อมด้านแผนแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 72 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าว...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน [อ่าน : 113 ครั้ง]

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา ค...

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 114 ครั้ง]

การประชุมสรุปผลการจัดงานแข่งขั...

การประชุมสรุปผลการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 [อ่าน : 156 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามห...

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 136 ครั้ง]

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี...

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 [อ่าน : 103 ครั้ง]

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ปร...

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2562 [อ่าน : 119 ครั้ง]

โครงการการแสดง รำกะลา ของหมู่บ...

โครงการการแสดง รำกะลา ของหมู่บ้านหนองบอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 106 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ 2562 [อ่าน : 119 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [อ่าน : 71 ครั้ง]

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช...

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ [อ่าน : 75 ครั้ง]

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่ว...

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อการออมก่อนรวยก่อน [อ่าน : 64 ครั้ง]

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญ...

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 83 ครั้ง]

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Account...

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Accounting Open House [อ่าน : 92 ครั้ง]

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพ...

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับโรงเรือนและสวนผลไม้ (IoT) [อ่าน : 65 ครั้ง]

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน [อ่าน : 71 ครั้ง]

พิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลือง...

พิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 18 [อ่าน : 115 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 196 ครั้ง]

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับ...

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) [อ่าน : 122 ครั้ง]

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เห...

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 [อ่าน : 188 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 [อ่าน : 136 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเท...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม "Mobile Application" [อ่าน : 117 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และ...

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันขึ้นป... [อ่าน : 85 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง แล...

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างสื่อเพื่อเพิ่มรายได้ของผลผลิต เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มชุมช... [อ่าน : 116 ครั้ง]

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนก้...

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน 1/2561" [อ่าน : 136 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร "สร้างนักบัญชีคุณ... [อ่าน : 154 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอ...

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กิจกรรมที่ 2 [อ่าน : 78 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับเยาวชนในภาคตะวันออก [อ่าน : 77 ครั้ง]

โครงการ English for fun,fun fo...

โครงการ English for fun,fun for asean. [อ่าน : 119 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [อ่าน : 134 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 183