ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรม
การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ค...

การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [อ่าน : 8 ครั้ง]

การประชุมหารือหลักสูตรระยะสั้น

การประชุมหารือหลักสูตรระยะสั้น [อ่าน : 26 ครั้ง]

กิจกรรม เรื่อง มาตรฐานภาระงานท...

กิจกรรม เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แล... [อ่าน : 26 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 47 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รับการต... [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมการเขียนข้อเสนอชุดโ...

กิจกรรมอบรมการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ [อ่าน : 83 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการ...

กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอน [อ่าน : 60 ครั้ง]

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิ... [อ่าน : 60 ครั้ง]

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ...

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคณะเทคโนโลยีสังคม กับวิทยาล... [อ่าน : 93 ครั้ง]

กิจกรรม U2Tcovidweek ทีม U2Tตำ...

กิจกรรม U2Tcovidweek ทีม U2Tตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 93 ครั้ง]

โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภา...

โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม [อ่าน : 89 ครั้ง]

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณ...

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 113 ครั้ง]

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษ...

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้... [อ่าน : 79 ครั้ง]

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองร...

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education: CWIE [อ่าน : 141 ครั้ง]

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ...

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรให... [อ่าน : 74 ครั้ง]

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการด...

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน [อ่าน : 114 ครั้ง]

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสต...

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรเศรษฐกิจดิจิทัล [อ่าน : 107 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่การพัฒ...

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรกิจการ [อ่าน : 120 ครั้ง]

กิจกรรมยกร่างหลักสูตรอนุปริญญา...

กิจกรรมยกร่างหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว [อ่าน : 76 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักส...

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจเกษตรดิจทัล [อ่าน : 96 ครั้ง]

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบค...

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสังคม ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆของคณะเทคโนโลยีสังคม ตามมา... [อ่าน : 134 ครั้ง]

การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ค...

การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [อ่าน : 183 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมเพื่อเ...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมการพัฒนาความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบ... [อ่าน : 230 ครั้ง]

โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผ... [อ่าน : 166 ครั้ง]

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศ...

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสตร์พลังภูมิทัศน์ Chi of life by psychology วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วิท... [อ่าน : 154 ครั้ง]

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสานสัมพันธ...

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสานสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสังคม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น3 อาคารคณะเทคโนโลยี... [อ่าน : 129 ครั้ง]

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนามห...

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 136 ครั้ง]

การประชุมเพื่อหารือการแข่งขันท...

การประชุมเพื่อหารือการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 20 [อ่าน : 129 ครั้ง]

การประชุมคณะผู้บริหาร มหาวิทยา...

การประชุมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 198 ครั้ง]

กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการเทคนิค...

กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนภายนอกและเทคนิคการเขียนบทความเพื่อได้รับก... [อ่าน : 513 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีส... [อ่าน : 316 ครั้ง]

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและกา...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยบหนีไฟ โดยมีอาจารย์ปราโ... [อ่าน : 628 ครั้ง]

กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาเข้าชมร...

กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาเข้าชมรม คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 325 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใ...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 402 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่ว...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [อ่าน : 337 ครั้ง]

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบค...

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า [อ่าน : 199 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม รับมอบผลิตภั...

คณะเทคโนโลยีสังคม รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 159 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภา...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบและภาคพิเศษ(นอกเวลาราชการ)ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 691 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทค... [อ่าน : 327 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 284 ครั้ง]