ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ 2562 [อ่าน : 12 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [อ่าน : 5 ครั้ง]

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช...

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ [อ่าน : 3 ครั้ง]

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่ว...

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อการออมก่อนรวยก่อน [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญ...

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 3 ครั้ง]

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Account...

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Accounting Open House [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพ...

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับโรงเรือนและสวนผลไม้ (IoT) [อ่าน : 7 ครั้ง]

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน [อ่าน : 5 ครั้ง]

พิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลือง...

พิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 18 [อ่าน : 1 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 104 ครั้ง]

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับ...

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) [อ่าน : 51 ครั้ง]

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เห...

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 [อ่าน : 101 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 [อ่าน : 67 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเท...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม "Mobile Application" [อ่าน : 56 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และ...

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันขึ้นป... [อ่าน : 41 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง แล...

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างสื่อเพื่อเพิ่มรายได้ของผลผลิต เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มชุมช... [อ่าน : 43 ครั้ง]

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนก้...

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน 1/2561" [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร "สร้างนักบัญชีคุณ... [อ่าน : 57 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอ...

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กิจกรรมที่ 2 [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับเยาวชนในภาคตะวันออก [อ่าน : 29 ครั้ง]

โครงการ English for fun,fun fo...

โครงการ English for fun,fun for asean. [อ่าน : 48 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [อ่าน : 54 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา...

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2/2561 [อ่าน : 85 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่ายต้นกล้าคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior...

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ" [อ่าน : 36 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอ...

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กิจกรรมที่ 1 [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุข...

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสหกิจชุ...

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสหกิจชุมชนจ้าวภูผา [อ่าน : 40 ครั้ง]

โครงการ "การเพิ่มผลิตภาพตนเองเ...

โครงการ "การเพิ่มผลิตภาพตนเองเพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ" [อ่าน : 28 ครั้ง]

นิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แ...

นิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการ Open House เปิดโลกสู่ม...

โครงการ Open House เปิดโลกสู่มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ [อ่าน : 57 ครั้ง]

กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญช...

กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี [อ่าน : 19 ครั้ง]

การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกี...

การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 13 [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการการใช้เทคนิคพิเศษในการท...

โครงการการใช้เทคนิคพิเศษในการทำสารบัญอัตโนมัติผ่านไมโครซอร์ฟเวิร์ดในการจัดรายงานและรูปเล่มปริญญานิพน... [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องรักการเรียน แ...

โครงการพี่สอนน้องรักการเรียน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ [อ่าน : 54 ครั้ง]

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณ...

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2561 [อ่าน : 92 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ ใช้งาน Microsoft Excel for Accounting [อ่าน : 106 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรีย...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ [อ่าน : 166 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 166