ประเภท : กิจกรรมบริหารคณะฯ
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดก...

[อ่าน : 0 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

[อ่าน : 0 ครั้ง]

ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า "...

ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)" [อ่าน : 18 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 18 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2564 [อ่าน : 57 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีส... [อ่าน : 73 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 89 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่3/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ... [อ่าน : 213 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ...

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปี 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563... [อ่าน : 105 ครั้ง]

ประชุมแผนการทำตำแหน่งทางวิชากา...

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ตามกรอบระยะเวลาต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบปร... [อ่าน : 129 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2563 [อ่าน : 268 ครั้ง]

การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนา...

การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้กับผู้บริหารวิทยาเขต จันทบุรี [อ่าน : 237 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู...

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) [อ่าน : 142 ครั้ง]

การประชุมรับทราบแนวทางในการจัด...

การประชุมรับทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 122 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรว...

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา... [อ่าน : 167 ครั้ง]

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบด...

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตำรวจภูธรจังหวัดจันทบ... [อ่าน : 345 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้...

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตราด [อ่าน : 160 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2563 [อ่าน : 175 ครั้ง]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูปร...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโ... [อ่าน : 291 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้...

วันที่ 30 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหารือเสนอแนวทางความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารและท... [อ่าน : 166 ครั้ง]

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้...

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)” [อ่าน : 282 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2562 [อ่าน : 387 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2562 [อ่าน : 457 ครั้ง]

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ [อ่าน : 311 ครั้ง]