ประเภท : กิจกรรมบริหารคณะฯ
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสาย...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่1/2566 [อ่าน : 68 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 29 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 22 ครั้ง]

หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่ว...

หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ [อ่าน : 137 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2565 [อ่าน : 331 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมและทำค...

การประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [อ่าน : 161 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2565 [อ่าน : 169 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 212 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลย... [อ่าน : 187 ครั้ง]

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดก...

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 [อ่าน : 603 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลย... [อ่าน : 237 ครั้ง]

ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า "...

ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)" [อ่าน : 241 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 246 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2564 [อ่าน : 693 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีส... [อ่าน : 318 ครั้ง]

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณ...

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 573 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่3/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ... [อ่าน : 862 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ...

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปี 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563... [อ่าน : 335 ครั้ง]

ประชุมแผนการทำตำแหน่งทางวิชากา...

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ตามกรอบระยะเวลาต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบปร... [อ่าน : 710 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2563 [อ่าน : 738 ครั้ง]

การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนา...

การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้กับผู้บริหารวิทยาเขต จันทบุรี [อ่าน : 729 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู...

การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) [อ่าน : 380 ครั้ง]

การประชุมรับทราบแนวทางในการจัด...

การประชุมรับทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 326 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรว...

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา... [อ่าน : 701 ครั้ง]

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบด...

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตำรวจภูธรจังหวัดจันทบ... [อ่าน : 570 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้...

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตราด [อ่าน : 368 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2563 [อ่าน : 359 ครั้ง]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูปร...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโ... [อ่าน : 652 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้...

วันที่ 30 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าหารือเสนอแนวทางความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารและท... [อ่าน : 396 ครั้ง]

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้...

กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)” [อ่าน : 517 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2562 [อ่าน : 607 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2562 [อ่าน : 950 ครั้ง]

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ

วิพากษ์หลักสูตรสาขาการจัดการ [อ่าน : 529 ครั้ง]