ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสร...

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชีคุณภาพในยุค New Norma... [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

หัวข้อ พื้นฐานของลาวในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เชื่อมโยงสู่การค้าและการลงทุนใน สปป.ลาว [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ Creative Innovation & Open Innovation and Netw... [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 - หัวข้อ "Creative Innovation & Open Innovation and... [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดกา... [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

หัวข้อ "เคล็ดลับและเทคนิคการใช้ Social Media แบบ O2O ให้ธุรกิจสุดปัง ในยุคโควิด-19" [อ่าน : 34 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 [อ่าน : 34 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2564 [อ่าน : 43 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภา...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 77 ครั้ง]

โครงการ "พัฒนาทักษะการเขียนโคร...

โครงการ "พัฒนาทักษะการเขียนโครงการและการทำงานของสโมสรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เเละโรงเเ... [อ่าน : 100 ครั้ง]

โครงการ"ปันใจจากพี่สู่น้อง ครั...

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคมมอบเงินสม... [อ่าน : 140 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอ...

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา [อ่าน : 107 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลย...

โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง [อ่าน : 76 ครั้ง]

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมท...

โครงการ"สัมมนาเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีและภาษีก่อนไปทำงาน" [อ่าน : 62 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบสารสนเทศโดยใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศสากลและการตรวจส... [อ่าน : 137 ครั้ง]

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ [อ่าน : 236 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร English for Account... [อ่าน : 174 ครั้ง]

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาในภ...

การสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่1/2563 และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 [อ่าน : 179 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบ...

โครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษาหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 [อ่าน : 189 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพั...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21 ด้วยกิจกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา [อ่าน : 216 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม... [อ่าน : 298 ครั้ง]

โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้...

โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ จุดเริ่มต้นของผู้ค้าวัยทีน [อ่าน : 238 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างอาชีพสำหรับวั...

โครงการเสริมสร้างอาชีพสำหรับวัยรุ่น [อ่าน : 260 ครั้ง]

กิจกรรม “สร้างทีมพัฒนาร้านค้า...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม... [อ่าน : 323 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักบัญช...

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักบัญชี "การเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2562" [อ่าน : 269 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 264 ครั้ง]

โครงการ Infographic Presentati...

โครงการ Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสาร ในยุคไทยแลนด์ 4.0 [อ่าน : 417 ครั้ง]

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิ...

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ “สิทธิประกันสังคม ก่อนเข้าสู่สังคมคนทำงาน [อ่าน : 316 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อ...

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบวิชาชีพบัญชีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช... [อ่าน : 491 ครั้ง]

โครงการพัฒนานักศึกษา ด้านมาตรฐ...

โครงการพัฒนานักศึกษา ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFPS 16 สัญญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาต... [อ่าน : 258 ครั้ง]

โครงการ English is Fun

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการ English is Fun เพื่อเพิ่มพู... [อ่าน : 376 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าว...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน [อ่าน : 512 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภา...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก [อ่าน : 315 ครั้ง]

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงาน...

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน [อ่าน : 237 ครั้ง]