ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษา CWIE

การปฐมนิเทศนักศึกษา CWIE [อ่าน : 49 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 5 เทคนิคการส... [อ่าน : 127 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึก...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 2 การปรับ Mindset สำหรับการทำงาน [อ่าน : 164 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 3 การอบรมการ... [อ่าน : 178 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึก...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน [อ่าน : 204 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุ... [อ่าน : 90 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนั...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2564 กิจกรรมย่อยท่ี่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ส... [อ่าน : 144 ครั้ง]

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ “การสื่...

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ “การสื่อสารและทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่” [อ่าน : 89 ครั้ง]

โครงการ สานสัมพันธ์พี่น้องร่วม...

โครงการ สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจห่วงใย SCT [อ่าน : 294 ครั้ง]

โครงการ SCT จิตอาสาใส่ใจสิ่งแว...

โครงการ SCT จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม [อ่าน : 159 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน...

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น [อ่าน : 390 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภา...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 353 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ ภา...

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 379 ครั้ง]

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้า...

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบ ERP เพื่อทำงานและวิจัย [อ่าน : 321 ครั้ง]

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปรับปรุง...

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Improvement process) เพื่อเตรียมเข้าสู่สถานประกอบการ [อ่าน : 269 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้เครื่อง...

กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการการทำงานบนพื้นฐาน Lean Thinking [อ่าน : 167 ครั้ง]

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักบัญชี...

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักบัญชียุคดิจิทัล หลักสูตร "การใช้งาน Microsoft Excel Advance" [อ่าน : 412 ครั้ง]

โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาแ...

โครงการบทบาทการบัญชีนิติวิทยาและเทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานในโลกยุคดิจิทัล [อ่าน : 318 ครั้ง]

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2...

โครงการสัมมนาย่อยกิจกรรมที่ 2 "คืนสู่เหย้าเสริมสร้างสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง" [อ่าน : 331 ครั้ง]

โครงการ SCT SportDay การแข่งขั...

โครงการ SCT SportDay การแข่งขันกีฬานันทนาการของนักศึกษา [อ่าน : 533 ครั้ง]

การอบรมการใช้โปรแกรม Zoom, Goo...

การอบรมการใช้โปรแกรม Zoom, Google Meet, Microsoft Team [อ่าน : 368 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวท...

โครงการบริการวิชาการ “อบรมแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” [อ่าน : 209 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน ใน... [อ่าน : 463 ครั้ง]

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการ...

โครงการสัมมนา ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ Covid-19 [อ่าน : 403 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร...

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนักบัญชีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New No... [อ่าน : 513 ครั้ง]

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสร...

โครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชีคุณภาพในยุค New Norma... [อ่าน : 500 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 725 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

หัวข้อ พื้นฐานของลาวในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ เชื่อมโยงสู่การค้าและการลงทุนใน สปป.ลาว [อ่าน : 243 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 หัวข้อ Creative Innovation & Open Innovation and Netw... [อ่าน : 229 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 - หัวข้อ "Creative Innovation & Open Innovation and... [อ่าน : 197 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดกา... [อ่าน : 216 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

หัวข้อ "เคล็ดลับและเทคนิคการใช้ Social Media แบบ O2O ให้ธุรกิจสุดปัง ในยุคโควิด-19" [อ่าน : 251 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหา...

โครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 [อ่าน : 233 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 547 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2564 [อ่าน : 745 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภา...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 948 ครั้ง]

โครงการ "พัฒนาทักษะการเขียนโคร...

โครงการ "พัฒนาทักษะการเขียนโครงการและการทำงานของสโมสรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เเละโรงเเ... [อ่าน : 543 ครั้ง]

โครงการ"ปันใจจากพี่สู่น้อง ครั...

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคมมอบเงินสม... [อ่าน : 686 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอ...

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา [อ่าน : 884 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลย...

โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง [อ่าน : 426 ครั้ง]