ประเภท : ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ
โครงการย่อยที่ 2 โครงการสำรวจ...

กิจกรรมที่ 2รอบรมอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมกับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อำ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนแล...

กิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 25 ครั้ง]

การบรรยายถวายความรู้เรื่อง การ...

การบรรยายถวายความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม Google Meet & Zoom Clound Meeting แด่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ... [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 50 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเ...

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม CANVA กิจกรรมที่2 [อ่าน : 45 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม CANVA กิจกรรมที่ 1 [อ่าน : 41 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มประ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนผลไม้เมืองจันท์ ด้วยระบบมาตรฐาน GAP [อ่าน : 85 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 139 ครั้ง]

Farm Chan Market เชื่อมเกษตรกร...

Farm Chan Market เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคใหม่ในยุค New Normal [อ่าน : 79 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข...

กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) [อ่าน : 105 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อ...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน" จดแล้วไม่จน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหว... [อ่าน : 138 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนวัดเวฬุวัน" จด...

กิจรรม "โรงเรียนวัดเวฬุวัน" จดแล้วไม่จน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดจันทบ... [อ่าน : 147 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านเนินมะหาด"...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านเนินมะหาด" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 191 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนวัดหนองชิ่ม" จ...

กิจรรม "โรงเรียนวัดหนองชิ่ม" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 124 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 125 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ" จ...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ" จดแล้วไม่จน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ จังหวัดจันท... [อ่าน : 68 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโคกวัด" จด...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโคกวัด" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 73 ครั้ง]

โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ...

โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างช่องทางการขายแบบออนไลน์สำหรับกลุ่มเกษตรกรไทย [อ่าน : 196 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI [อ่าน : 199 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและนำเสนอด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม CANVA [อ่าน : 164 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิ...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว [อ่าน : 275 ครั้ง]

โครงการ “การคำนวณต้นทุนการผลิต...

โครงการ “การคำนวณต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน” [อ่าน : 245 ครั้ง]

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภ...

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม [อ่าน : 122 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ...

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการความรู้ ทางวิชาการให้แก่ชุมชน [อ่าน : 244 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามห...

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 940 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ 2562 [อ่าน : 743 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [อ่าน : 439 ครั้ง]

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช...

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ [อ่าน : 902 ครั้ง]

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่ว...

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อการออมก่อนรวยก่อน [อ่าน : 359 ครั้ง]

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญ...

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 441 ครั้ง]

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Account...

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Accounting Open House [อ่าน : 697 ครั้ง]

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพ...

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับโรงเรือนและสวนผลไม้ (IoT) [อ่าน : 377 ครั้ง]

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน [อ่าน : 399 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเท...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม "Mobile Application" [อ่าน : 662 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง แล...

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างสื่อเพื่อเพิ่มรายได้ของผลผลิต เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มชุมช... [อ่าน : 666 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอ...

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กิจกรรมที่ 2 [อ่าน : 413 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอ...

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กิจกรรมที่ 1 [อ่าน : 340 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุข...

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน [อ่าน : 791 ครั้ง]