ประเภท : ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การต...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน [อ่าน : 82 ครั้ง]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “S...

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SCT ผู้นำเทคโนโลยีสู่สังคม” [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนสานฝันอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเสมอภาค... [อ่าน : 169 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์ผ่านโมเดลแล... [อ่าน : 520 ครั้ง]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อรักษาแผลจากโรคเบาหวาน [อ่าน : 374 ครั้ง]

กิจกรรม เสริมสร้างทักษะอาชีพสู...

กิจกรรม เสริมสร้างทักษะอาชีพสู่การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยี... [อ่าน : 1009 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้วยโปรแกรม Business Model Canvas วัน... [อ่าน : 283 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้วย Business Model Canvas วันพุธ ที่... [อ่าน : 283 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาลัย) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด... [อ่าน : 466 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาลัย) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด... [อ่าน : 581 ครั้ง]

กิจกรรมระดมความคิด Brainstromi...

กิจกรรมระดมความคิด Brainstroming กำหนดโจทย์บริการวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น [อ่าน : 566 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบริหารเชิงกลยุทธ์" โดยรองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล [อ่าน : 663 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

การอบรมทำครองแครงกรอบ และการอบรมทำสลัดโรล [อ่าน : 550 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาลัย) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจ... [อ่าน : 543 ครั้ง]

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม และนั...

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม และนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบ... [อ่าน : 268 ครั้ง]

โครงการย่อยที่ 2 โครงการสำรวจ...

กิจกรรมที่ 2รอบรมอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมกับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อำ... [อ่าน : 290 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนแล...

กิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" [อ่าน : 549 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 528 ครั้ง]

การบรรยายถวายความรู้เรื่อง การ...

การบรรยายถวายความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม Google Meet & Zoom Clound Meeting แด่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ... [อ่าน : 517 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 532 ครั้ง]

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเ...

โครงการบริการวิชาการ "อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ" [อ่าน : 521 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม CANVA กิจกรรมที่2 [อ่าน : 632 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม CANVA กิจกรรมที่ 1 [อ่าน : 529 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มประ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนผลไม้เมืองจันท์ ด้วยระบบมาตรฐาน GAP [อ่าน : 941 ครั้ง]

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 607 ครั้ง]

Farm Chan Market เชื่อมเกษตรกร...

Farm Chan Market เชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภคใหม่ในยุค New Normal [อ่าน : 593 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข...

กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) [อ่าน : 579 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อ...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน" จดแล้วไม่จน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหว... [อ่าน : 768 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนวัดเวฬุวัน" จด...

กิจรรม "โรงเรียนวัดเวฬุวัน" จดแล้วไม่จน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดจันทบ... [อ่าน : 668 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านเนินมะหาด"...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านเนินมะหาด" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 897 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนวัดหนองชิ่ม" จ...

กิจรรม "โรงเรียนวัดหนองชิ่ม" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 660 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 796 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ" จ...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ" จดแล้วไม่จน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ จังหวัดจันท... [อ่าน : 338 ครั้ง]

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโคกวัด" จด...

กิจรรม "โรงเรียนบ้านโคกวัด" จดแล้วไม่จน [อ่าน : 288 ครั้ง]

โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ...

โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างช่องทางการขายแบบออนไลน์สำหรับกลุ่มเกษตรกรไทย [อ่าน : 741 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI [อ่าน : 731 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและนำเสนอด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม CANVA [อ่าน : 692 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิ...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว [อ่าน : 1125 ครั้ง]

โครงการ “การคำนวณต้นทุนการผลิต...

โครงการ “การคำนวณต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน” [อ่าน : 739 ครั้ง]

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภ...

โครงการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรม [อ่าน : 362 ครั้ง]