ประเภท : คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "เตรียมความพร้อมนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 36 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีสังคม ปร... [อ่าน : 37 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 2 [อ่าน : 39 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีสังคม ปร... [อ่าน : 46 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น [อ่าน : 29 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่สถานปร... [อ่าน : 29 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักบัญชียุคดิจิทัล หลักสูตร "การใช้งาน Microsoft E... [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการปฏิบัติงาน [อ่าน : 92 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้สมัครงานและการปฏิบัติงาน [อ่าน : 110 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-... [อ่าน : 110 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-... [อ่าน : 108 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 [อ่าน : 112 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [อ่าน : 91 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ SCT Sport Days [อ่าน : 109 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 ราชมงคลด้านบริหารธุรกิจ [อ่าน : 146 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ฟุตบอล มินิลีก เทศบาลตำบลพลวง [อ่าน : 92 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 107 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยชุดเพื่อของบประมาณรายได้ 2565 [อ่าน : 131 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมที่ 4 อบรมการใช้โปรแกรม Zoom, Google Meet,Microsoft... [อ่าน : 111 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 5 เทคนิคการสร้าง Infographic [อ่าน : 93 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมระดมความคิด (ฺBrainstorming) กำหนดโจทย์บริการวิชาการและวิจัยเพ... [อ่าน : 121 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกิจการขนาดก... [อ่าน : 133 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา “ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถ... [อ่าน : 123 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563” [อ่าน : 149 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับน... [อ่าน : 125 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" [อ่าน : 133 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐ... [อ่าน : 134 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 137 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 [อ่าน : 158 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ... [อ่าน : 119 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอ แบบโดดเด่นและทันสมั... [อ่าน : 109 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 135 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอน [อ่าน : 130 ครั้ง]
 • เรื่อง ให้บุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรวันเสาร์ - อาทิตย์ [อ่าน : 118 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา2564[อ่าน : 132 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 047/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ (กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม)[อ่าน : 143 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 046/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่[อ่าน : 179 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 045/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอ แบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม CANVA[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 044/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบดอนผลการเรียน ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 206 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 043/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 132 ครั้ง]