ประเภท : คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับน... [อ่าน : 2 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" [อ่าน : 14 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐ... [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 14 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 [อ่าน : 24 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ... [อ่าน : 18 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอ แบบโดดเด่นและทันสมั... [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอน [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • เรื่อง ให้บุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรวันเสาร์ - อาทิตย์ [อ่าน : 24 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา2564[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 047/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ (กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม)[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 046/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 045/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอ แบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม CANVA[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 044/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบดอนผลการเรียน ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 043/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 042/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 040/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 039/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 038/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคสมทบ คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 037/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 036/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 034/2564 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ/ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 032/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 031/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมย่อยที่ 4 การตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ...[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 030/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา...[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 029/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมย่อยที่ 1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 027/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างหลักสูตรระยะสั้นของคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 77 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 025/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนผลไม้เมืองจันท์ ด้วยระบบมาตรฐาน GAP[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 020.3/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานธุรการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 020.1/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานธุรการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 010/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 009/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม (พ.ศ.2563-2564) ทบทวนและปรับปรุง (พ.ศ.2564-2565) [อ่าน : 94 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 008/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตัั้งอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาเศ... [อ่าน : 98 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 100/2563 เรื่อง แต่งตัั้งอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาระ... [อ่าน : 64 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 099/2563 เรื่อง แต่งตัั้งอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิ... [อ่าน : 66 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 098/2563 เรื่อง แต่งตัั้งอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาบั... [อ่าน : 78 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 097/2563 เรื่อง แต่งตัั้งอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาก... [อ่าน : 74 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 096/2563 เรื่อง แต่งตัั้งนิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการ... [อ่าน : 78 ครั้ง]